Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

 KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

 

 W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym.

Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000,zł – na konfereNcję oraz finansowane przez SEiRP 16.000,zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych.

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

 

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

 

PRZEDSTAWIAMY LIST PREZYDENTA ZDZISŁAWA CZARNECKIEGO WYSTOSOWANY DO PANA DR JANUSZA ZEMKE - POSŁA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WRAZ Z JEGO ODPOWIEDZIĄ

 

List


 

 Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję za nadesłany list. Po konsultacji z prawnikami, zdecydowałem się na skierowanie – w zgłoszonej przez Pana sprawie – listu do Pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej F. Timmermansa.

Z poważaniem,

Janusz ZEMKE

 

Odpowiedź


 

PONIŻEJ PODAJEMY LINK DO STRONY, KTÓRA POSIADANA WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE EMERYTUR

 

http://igiifp.xp3.biz/index.html

 

 

 Indywidualne pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich

·        Wnioski mają mieć charakter indywidualny. Nie piszemy pism grupowych.

·        Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, do ewentualnego kontaktu nr telefon, mail).

·        Adres RPO ze strony internetowej.

·        Tytuł dokumentu: wniosek o pomoc w ochronie praw naruszonych przez władze publiczną.

·        Na początku określenie, jakiej ustawy sprawa dotyczy, czyli ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U z 30.12.2016 r. poz. 2270). Nie używajmy określenia „ustawa dezubekizacyjna”, bo sami się pogrążamy. UB nie ma od 1956 roku.

·         Nie konieczne muszą być wskazane artykuły z Konstytucji lub innych ustaw, które łamie ta ustawa, ale decyzja należy do piszącego. Kilka przykładowych zapisów propozycji, które należy sobie dostosować indywidualnie (nie powielać w całości), które FSSM wykorzystywała w listach na szczeblu krajowym i międzynarodowym i które można przywołać w piśmie:

- „naruszenie podstawowych zasada konstytucyjnych i innych ustaw”,

-„karanie emerytowanych funkcjonariuszy po raz drugi” (dot. osób którym obniżono emerytury w 2009 r.),”

-„odebranie godnie nabytych praw”,

-„stosowanie bezprawnej odpowiedzialności zbiorowej wobec funkcjonariuszy, którzy godnie służyli Polsce”,

-”bezzasadne restrykcje”,

- ”całkowite zaprzeczenie składnych przez Rząd RP zobowiązań funkcjonariuszom, którzy pozostali w służbie po 1990 r. a zostali przyjęci do tej służby na nowo”,

-„bezprzykładne ignorowanie zasad ciągłości państwa polskiego po 1990 r.”,

-„pozbawienie środków na normalne życie, w tym leczenie”.

·        Pokazać proporcje czasu służby, (jeśli to możliwe i celowe) np. przed 1990 r. pełniłem służbę 5 lat w Departamencie II, a po 1990 r – 20 lat w Policji.

·     Służba przed 31 lipca 1990 r.

·     Wskazanie okresów oraz w jakich jednostkach MSW i innych wymienionych w ustawie i na jakich stanowiskach pracował, a także, jakie posiadał stopnie, np. szeregowy do roku 1984, od 1985 roku ppor. MO po ukończeniu SP ASW.

·     Jakie były zadania ogólne jednostek, w których pełnił służbę (np. archiwum, administracja, łączność, obserwacja, czynności operacyjne, prowadzenie postępowań karnych)

·     Opisanie ogólnie, jakie zadania realizował w poszczególnych jednostkach - - prowadzenie obserwacji osób znanych mi z kryptonimów, wykonywanie czynności pomocniczych (np. kierowca, maszynistka, sekretarka, technik kryminalistyki), realizacja czynności procesowych na zlecenie i pod kontrolą prokuratury w sprawach o szpiegostwo itp.,

·     podkreślenie pełnienia służby w szczególnych warunkach zagrażających życiu i zdrowiu,

- informacja o odniesionych ranach i obrażeniach, chorobach związanych z wykonywanym zawodem.

·     Służba od 1 sierpnia 1990 r.

·        Ważne: czy coś zmieniło się w wykonywaniu obowiązków przed 1990 i po 1990 r . Jeżeli nic to podkreślić:

- to samo biurko,

- te same zadania i czynności,

- te same narzędzia.

·        Wskazanie okresów oraz w jakich służbach i jednostkach pracował, na jakich stanowiskach np. wykonawczych, kierowniczych, (od kiedy?, w jakich?), jaki miał najwyższy stopień i kiedy otrzymał,

·        Jakie były zadania ogólne jednostek w których pełnił służbę, np. pionu kryminalnego, pionu PZ, Zarządu Śledczego UOP, Zarządu II UOP itp.

·        Opisanie ogólnie, jakie zadania realizował w poszczególnych jednostkach. Szczególnie należy eksponować służbę w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, a jak jest to trudne np. służba w kadrach, należy eksponować zapisy z roty ślubowania np. policyjnego, ABW itp.(np. Policja „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”).

·        Opisać rany, uszczerbki na zdrowiu, wypadki odniesione czasie służby (kiedy, jakie? W jakiej sytuacji? Np. pościg za sprawcą napadu.

·        Opisać udział np. misjach, uzyskane na szkoleniach, kursach certyfikaty służb zagranicznych, reprezentowanie na forach międzynarodowych danej służby lub państwa polskiego.

·        Otrzymane odznaczenia państwowe i medale resortowe (kiedy? jakie?)

·        Udokumentowane nagrody, pochwały wyróżnienia Ministra, Premiera (kiedy? Za co – ogólnie! np. za realizację sprawy szpiegowskiej, za realizację sprawy związanej z likwidacją zorganizowanej grupy przestępczej).

·        Wskazać skutki ustawy - po obniżeniu lub pozbawieniu świadczenia, np. brak środków na leczenie, rehabilitacje, brak środków na opłaty czynszowe (media), spłacane kredyty, pożyczki (wzięte w innej sytuacji kredytowej), konieczność utrzymywania innych członków rodziny itp.

·        Na zakończenie pisma poprosić RPO o podjęcie działań mających na celu uchylenie niekonstytucyjnej ustawy i przywrócenie słusznych nabytych praw emerytalnych i rentowych.

 

Opracował:

Dariusz Deptała i Zdzisław Czarnecki

 

 KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDOWNE PRZEZ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP DO PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R. POZ. 2270).

Kancelaria Adwokacka

Adw. dr Marta Derlatka

ul. Łowicka 23 lok. 210 

02-502 Warszawa

tel. 501-066-799, 22-4061503

Kancelaria Adwokacka
Monika Gąsiorowska
ul. Elektoralna 4/6 lok 13
00-139 Warszawa
Tel. 22 8900343
monika.gasiorowska@adwokatura.pl
Zakres Krajowy i Międzynarodowy
inne informacje o kancelarii www.gasiorowska.eu, FB Kancelaria Adwokacka -
Monika Gąsiorowska

 

Kancelaria Adwokacka 

Profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz

ul. Staniszewskiego 6b/9

81 - 603 Gdynia

www.tomasz-koncewicz.eu

(zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)

 

Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Spółka Jawna
ul.. Sandomierska 8 Lok. 5,

02-567 Warszawa,

Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19
sekretariat@pietrzaksidor.pl, www.pietrzaksidor.pl
KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69

 

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
tel/fax 22 692 42 56
tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76
email: damian.sucholewski@adwokatura.pl

 

Kancelaria Lege Artis radca prawny Katarzyna Przyborowska

Warszawa

e-mail: kancelaria@przyborowska.eu

 

 

 

 

 W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jana Guza z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławem Czarneckim i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.

Poniżej zamieszczamy materiał ze spotkania, opracowany przez Panią Agnieszkę Skruczaj z Biura Prasowego OPZZ.

Byli pracownicy służb mundurowych zaniepokojeni zmianami w świadczeniach emerytalnych

Zmiany w świadczeniach emerytalnych budzą ogromny niepokój byłych pracowników służb mundurowych. W tej sprawie przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisławem Czarneckim i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.

Tryb i sposób procedowania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest łamaniem przyjętych norm dialogu społecznego. Jednocześnie wprowadzane zmiany są niesprawiedliwe i krzywdzące.

Wprowadzane zmiany są niekonstytucyjne, i niezgodne z wyrokiem TK z 2009 roku. Jednocześnie całe środowisko służby mundurowych spostrzega je jako kara dla szerokiej rzeszy funkcjonariuszy podejmujących i pozostających w służbie na rzecz demokratycznego państwa. Wprowadzenie rozwiązań mówiących, że każdy, kto przed 31 lipca 19900 roku służył choć jeden dzień w służbach bezpieczeństwa lub jej pokrewnych organach, a potem przeszedł do pracy w służbach III RP, traci należne uprawnienia emerytalne jest dyskryminacją funkcjonariuszy, którzy poświęcili swoje życie dla służby ojczyźnie.

Na spotkaniu podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy. OPZZ jako reprezentatywna centrala związkowa będzie wykorzystywała opinie i stanowiska Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Radzie Dialogu Społecznego. Tworzone rozwiązania prawne muszą być zgodne z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym a przede wszystkim powinny szanować pełną poświęcenia służbę funkcjonariuszy, podczas której często narażali oni swoje życie i zdrowie.

 

 Komunikat w sprawie drogi sądowej

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. ustawa "dezubekizacyjna",

informujemy zainteresowanych, że:

1.    Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).

2.    Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA. Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych ukształtuje, w niedalekiej przyszłości, zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa.

Pamiętajmy!

3.    Wyrok sądu I instancji może być dwojaki:

a.    sąd może uznać że zmniejszenie emerytury/renty było bezprawne. W takiej sytuacji ZER MSWiA może wnieść apelację do sądu II instancji i zapewne to zrobi.

b.    sąd może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem. W tej sytuacji emeryt/rencista może wnieść apelację do sądu II instancji. Wniesienie apelacji jest bezpłatne.

Ważne ! Aby wnieść skutecznie apelację, należy uzyskać wyrok wraz z uzasadnieniem z Sądu Okręgowego. Wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do Sądu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/

4.    Wyrok sądu II instancji może być, podobnie jak I instancji, dwojaki:

a.    sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny co oznacza, że nie można go zaskarżyć. W tej sytuacji należy się zwrócić do ZER MSWiA o wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami.

b.    sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona zgodnie z prawem. Wyrok taki staje się natychmiast prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu.

c.    wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do sądu II instancji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/

Ważne! Od wyroku sądu II instancji przysługuje jeszcze środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wyroku tego sądu wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie wstrzymuje ona jednak wykonania wyroku prawomocnego sądu II instancji.

5. W sytuacji opisanej w 4b emeryt/rencista będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na wniesienie takiej skargi mamy 6 miesięcy od dnia wydania wyroku sądu II instancji lub wydania wyroku przez Sąd Najwyższy jeśli była wniesiona skarga kasacyjna. Jeśli w czasie wydania orzeczenia sądu II instancji ,w Trybunale Konstytucyjnym będzie zawisła skarga dotycząca ustawy "dezubekizacyjnej", co do zasady skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu będzie można wnieść w terminie 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Wniesienie skargi do ETPC jest bezpłatne.

6.W chwili obecnej brak jest j sposobu postępowania w sprawie artykułu 8a (prawo łaski MSWiA), który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Tam nie trzeba czekać na decyzje ZER. Spełniający warunki tego przepisu ( w rzeczywistości nieokreślone ) mogą składać stosowne wnioski. Wniosek składa osoba zainteresowana (czyli osoba pobierająca: emeryturę, rentę lub rentę rodzinną). We wniosku należy zamieścić uzasadnienie z powołaniem się na zapis punktu 1 i 2. Można dołączyć dokumenty potwierdzające "rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia".

 Zgodnie z kpa wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 par. 3 kpa). W przypadku negatywnej decyzji ministra spraw wewnętrznych, tj. odmowa wyłączenia stosowania art. 15 c, art. 22 a i art. 24 a cytowanej ustawy, "strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy" ( art. 127 paragraf 3 kpa).. Jeśli minister spraw wewnętrznych podtrzyma negatywną decyzję, to można wnieść od niej odwołanie do WSA - za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj ministra spraw wewnętrznych). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie ( art. 129 kpa).

 Trudne do przewidzenia jest, czy uwikłanie MSWiA w ocenę narażania przez nas zdrowia i życia podczas służby (po linii administracyjnej) będzie skuteczne, np. w sytuacji gdy WSA w niektórych przypadkach uzna, że odrzucenie wniosku funkcjonariusza o wyjęcie go spod rygorów ustawy było wadliwe, albo w przypadku podtrzymania przez WSA decyzji ministra spraw wewnętrznych. Samo odrzucenie wniosku przez MSWiA daje szansę sędziom WSA i potem NSA na rozstrzygnięcie zgodności z prawem samej koncepcji zawartej w art. 8a.

7.Art. 22 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) ponieważ art. 10 ustęp 5 ustawy o komisjach lekarskich stanowi, że inwalidztwo powstaje z chwilą złożenia wniosku i skierowania jego autora na komisję lekarską, o ile nie miało miejsca zdarzenie powodujące wystąpienie uszczerbku na zdrowiu (np. postrzał policjanta w czasie pełnienia służby) – „Datę powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji medycznej. Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę ustaloną przez komisję lekarską. Jeżeli komisja, nie mogąc ustalić daty powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w którym ono powstało, za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli komisja nie mogła ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa, za datę jego powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie”.

 

 

 Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przedstawiamy Państwu list byłego żołnierza zawodowego skierowany do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, w którym krytycznie odnosi się do rozwiązań dot. obniżenia emerytur funkcjonariuszom i żołnierzy.

 

Komendant Główny

Żandarmerii Wojskowej

gen. bryg. Tomasz Połuch

 
Jestem byłym żołnierzem zawodowym żandarmerii wojskowej. Pamiętam, jak w okresie mojej służby podkreślano, że właśnie „żołnierzem”, a nie funkcjonariuszem, choć to formacja o charakterze stricte policyjnym i dziś jej widocznym wyróżnikiem są oznaczenia „MP”-military police–policja wojskowa.
Z rozgoryczeniem przyjąłem fakt wprowadzenia w życie przez polityków obozu rządzącego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Oszustwo, jakim się posłużono, tworząc ten dokument pod pretekstem przywracania „sprawiedliwości społecznej”, zostało pewnie niezauważone przez większość społeczeństwa. Głosy sprzeciwu sprowadza się do walki o zachowanie wpływów „uprzywilejowanej kasty” i „resortowych dzieci”. Ludzie niezwiązani z formacjami objętymi ustawą są przekonywani, że służący w nich funkcjonariusze i żołnierze byli fundamentem nie tyle „totalitarnego” państwa polskiego co, cyt. „obcego, sowieckiego imperium”. Nie dziwi, bo większość społeczeństwa nie rozumie specyfiki służb i żyje własnymi sprawami. To zwykłe, bo ocena polityki dla większości sprowadza się do zainteresowania wyłącznie obniżaniem podatków i podnoszeniem zarobków.
Nie mogę jednak pogodzić się z faktem, że ze strony pełniących obecnie służbę brak wyraźnych głosów sprzeciwu. Rozumiem w pełni apolityczność wojska. Co jednak z takimi wartościami jak honor, godność, szacunek dla tradycji i zawodowa lojalność? 
Pragnę podkreślić, że rozpocząłem służbę we wrześniu 1990 r. – najpierw jako słuchacz Szkoły Chorążych Żandarmerii Wojskowej i następnie pełniłem ją nieprzerwanie w tej formacji do odejścia na emeryturę. Nie wstydzę się jednak napisać, że kilka miesięcy przed rozpoczęciem nauki-służby składałem podanie o przyjęcie do Szkoły Chorążych Wojskowej Służby Wewnętrznej (została ona przekształcona na ŻW po rozwiązaniu WSW w podanym wyżej terminie).
Media przekonują, że WSW była jedynie poprzedniczką WSI - może dlatego jest w „ustawie”? Naprawdę, w „linii prostej” przeformowano ją przede wszystkim na istniejącą do dziś żandarmerię wojskową. Nie miałem wpływu na to, jak się nazywa i będzie nazywać wybrana przeze mnie służba. Było to spełnienie marzeń i pełne przekonanie o gotowości poświęcenia jedynie własnemu krajowi. Gdybym urodził się nieco wcześniej, też w myśl ustawy służyłbym „totalitarnemu państwu” – ustawa obejmuje przecież służbę pełnioną do sierpnia 1990 r.
Przecież nie było innej Polski. Rozumiejąc powojenny podział Europy na strefy wpływów, nie zgadzam się z ocenami, że odzyskaliśmy wolność dopiero w 1989 r. Nawet gdyby tak było, to miliony Polaków od 1945 r. pracowały i służyły przecież w przekonaniu, że robią to dla swojej ojczyzny.
Upokarza mnie fakt, że moi wykładowcy, a później przełożeni i starsi koledzy są szkalowani i nazywani dziś cyt. „członkami zbrodniczej organizacji”! W czasie służby nie spotkałem nikogo, komu można zarzucać umacnianie i służbę innemu państwu niż Polska i skazywać obecnie na ostracyzm.
Poznałem wielu żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb, wykonujących swoje obowiązki przed i po 1990 r. najlepiej jak potrafili. Żołnierze nie mają wyboru, to decyzją polityków byliśmy członkiem Układu Warszawskiego, a obecnie paktu NATO.
Nadrzędną wartością w moim przekonaniu dla każdego noszącego mundur jest i pozostała służba własnemu krajowi. Czy można mieć żal do kogoś tylko dlatego, że wcześniej się urodził i rozpoczął wcześniej służbę? Skoro tak, to co jeszcze nas czeka? Rozumiem, że prokuratorzy i sędziowie z czasów PRL-u, wszyscy żołnierze i funkcjonariusze, a po nich pracownicy zakładów zbrojeniowych z tego okresu, członkowie PZPR i ich rodziny też nie mogą spać spokojnie. Czy „zasługom” prokuratora PRL-u – dziś posła PiS Piotrowicza ci pierwsi zawdzięczają, że o nich nie wspomniano w ustawie? Przecież chodzi o „sprawiedliwość społeczną”, a wszyscy w/w żyli, pracowali i służyli „totalitarnemu państwu”. Z tego co wiem, z broni produkowanej w latach 80-tych w polskich fabrykach uzbrojenia, strzelano ćwierć wieku później w misji irackiej do polskich żołnierzy. Czy karze się za to, prostych robotników lub polityków podpisujących dawne kontrakty zbrojeniowe i ich następców wysyłających żołnierzy na misje?
Jak to się ma do polskiej racji stanu? Nie można sprowadzać do najprostszego równania zachowań na jakie człowiek nie ma realnie żadnego wpływu. Gdyby dzisiejsi dezubekizowani mieli zdolność przewidywania co ich spotka, to kto wykonywałby ich obowiązki? Przecież gdyby nie było Polski nazywanej przez jednych „totalitarną” to nie byłoby żadnej innej. Może po prostu odmówić od razu polskości wszystkim, którzy żyli w „tamtej” Polsce i nie wyjechali/uciekli za granicę?
Skoro jednym odbiera się przywileje, to co z pospolitymi przestępcami, ściganymi w minionym okresie przez służby podległe MSW (ale także przez podporządkowanych MON żołnierzy WSW)? Generalizując, w świetle ustawy wojskowi sprawcy, np. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a zwłaszcza mieniu szkodzili obcemu „totalitarnemu państwu”- czy to nie godne odznaczeń?
Przecież zawsze potrzebni byli i są nadal ludzie zwalczający przestępczość, pilnujący granic i najwyższych przedstawicieli państwa (ustawa obejmuje WOP i BOR), pracujący w służbach mundurowych i specjalnych (np. wywiadzie) w interesie swojej ojczyzny.
Dawniej i dziś podkreśla się elitarność formacji. Jej kadra nie zasłużyła na krzywdzącą ocenę. Patriotyzmu odmawiają żołnierzom WSW tacy „znawcy”, jak rzecznik MON - Misiewicz. Przyjęcie zasady zbiorowej odpowiedzialności jest gorszące i niezgodne z podstawowymi zasadami państwa prawa. Po 1945 r. bardziej liberalnymi przepisami weryfikowano nawet członków organizacji nazistowskich w Niemczech i Austrii. Nie wolno poddawać tak jednoznacznie surowym ocenom jedynie za etatowy przydział do lustrowanej instytucji. Każdy życiorys jest inny. Co prawda ustawa przewiduje „wyjątki” – obawiam się, że będzie to pole do układów i zwykłego nepotyzmu, aby zadbać przede wszystkim o „swoich”.
Zauważyłem, że Pan generał związany jest z ŻW od 2004 r. Wielu dawnych Pana przełożonych i starszych kolegów, którzy wykonywali obowiązki w WSW obecny Minister Obrony Narodowej ma za służących „obcemu” państwu. Jak wiem, formację nadal czynnie wspiera Stowarzyszenie „Żandarm”, skupiające byłych żołnierzy zawodowych ŻW i WSW – osobiście nie jestem jego członkiem. Dla jasności, nie należę w ogóle do żadnej partii.
W ubiegłym roku zmarł po ciężkiej chorobie mój Teść. W wojsku, głównie w WSW, a po jej rozwiązaniu w ŻW przesłużył ponad 30 lat. Przez 20 kolejnych pracował w szpitalu. Jestem świadomy tego, co piszę… lepiej, że nie dożył tych czasów i zmian. Zabiłyby go okrutniej niż nowotwór.
Rozpoczynał służbę zawodową jako dowódca plutonu w pułku zmechanizowanym. Z powodu choroby i obniżenia kategorii zdrowia stał się niejako „przypadkiem” żołnierzem WSW, której służbie całkowicie się poświęcił. Nikogo nie prześladował i nikt nie ma prawa kwestionować jego uczciwości. W pracy dochodzeniowej kierował się tylko obowiązującymi w Polsce ustawami - kodeksem karnym i kodeksem postępowania karnego, realizował wytyczne prokuratorów i przełożonych.
 Na pewno nie przeżyłby tego, że obecnie politycy obozu rządzącego określają go jako „oprawcę” i obniżają emeryturę (chyba nie szokuje około 3000 zł netto po 50 latach pracy – odszedł do rezerwy w 1992 r. w stopniu podpułkownika) o prawie połowę! Teść zmarł, ale twórcy ustawy dokonają po jego śmierci skrupulatnego rozrachunku, planując obniżenie świadczenia rodzinnego schorowanej wdowie – do ok 1300 zł netto. Czy to kwota sprawiedliwa w zestawieniu do 50-ciu lat odpowiedzialnej służby i pracy? Ustawa przyniesie tysiące podobnych „rozliczeń”. Dotknie często starych ludzi lub rodziny zmarłych.
Nie chcę milczeć i przejść nad tymi zmianami ustawowymi do porządku dziennego, dlatego że mnie one personalnie, (na razie) nie obejmują. Zwykła przyzwoitość i zawodowa lojalność nie pozwalają mi na to. Nie mogę stać biernie, bo jak mówi powiedzenie: 
„ zło jest wynikiem bierności dobrych ludzi”. 
Nie zgadzałem się w rozumieniu spraw z niektórymi przełożonymi, ale dziś te osobiste różnice w poglądach nie mogą wziąć góry nad wartościami wyższymi - sprawiedliwością i uczciwością. 
Jestem propaństwowcem i właśnie dlatego osobiste urazy nie dają mi satysfakcji z obniżenia emerytur nawet tym, z którymi się nie zgadzałem. Od polityków tym bardziej wypada wymagać podobnej postawy. Jeśli w okresie objętym ustawą popełniono przestępstwa, to należy w granicach prawa konsekwentnie ścigać ich sprawców, ale nie można stosować zbiorowej odpowiedzialności.
 Nie spodziewam się „pozytywnej” reakcji na mój list – raczej liczę się z „kłopotami”. Przekonałem się, że trzymanie się zasad nie ułatwia życia. Chciałbym, żeby moje stanowisko zostało opublikowane w mediach. Ufam, że może skłoni do refleksji i zastanowienia, dokąd zmierzamy. Ta sprawa dotyczy naprawdę wielu tysięcy polskich rodzin, związanych zawodowo z formacjami, jakie postanowiono dezubekizować.
Powinna dać do myślenia zwłaszcza tym, którzy dziś noszą mundur. Oby odchodząc na emeryturę, mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku i żeby nie wyrzucono ich do śmietnika historii. Zadania i wykonywana praca są takie jak wcześniej. Poprawność polityczna powoduje tylko formalne zmiany nazwy instytucji i stanowisk. Trzeba nadal zwalczać przestępczość, ochraniać granice, wykonywać działania dochodzeniowo-śledcze i pracę operacyjną.
Kiedy w naszym kraju można będzie być pewnym kontynuowania pozytywnych zmian i zbudowania społecznego zaufania do instytucji państwa? Trwałość państwa polega m.in. na jego ciągłości i poszanowaniu tradycji.
Na razie, według mnie, prywatne uprzedzenia i kompleksy decydentów dzielą nas skutecznie na pierwszy, drugi i… ostatni sort. To takie polskie, że mamy siebie za lepszych od innych i cieszą nas problemy rodaków. Mściwość, populizm i zwykła głupota znowu wzięły górę.
A przecież Polska jest tylko jedna…
 z poważaniem
 st.chor.sztab.rez. Dariusz Czyż

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ODPOWIEDŹ PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY W SPRAWIE USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ


 

 Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin.., która pozbawia znaczną część emerytów służb specjalnych z okresu PRL świadczeń emerytalnych i rent oraz w sposób znaczny obniża świadczenia pozostałej grupie byłych funkcjonariuszy pojawiają się rożne inicjatywy:

- Inicjatywa byłych funkcjonariuszy z Legionowa o utworzeniu stowarzyszenia (komunikat w załączeniu).

- Organizacja konferencji dla osób "pokrzywdzonych" w Soczewce k/Płocka w lutym 2017 roku, podczas której zamierza się wypracować działania przeciwko skutkom tej ustawy.

 

KOMUNIKAT

 

Koleżanki i Koledzy,  byli funkcjonariusze Policji, UOP i ABW, WOP i Straży Granicznej, BOR  oraz byli żołnierze WP!

Zwracamy się do wszystkich, w tym także do licznej grupy tych z Was, którzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą inicjatywę dotyczącą zmobilizowania się do działań w obronie naszych praw, których ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. zostaliśmy pozbawieni.

Apel skierowaliśmy do byłych policjantów i funkcjonariuszy innych służb oraz żołnierzy, już zrzeszonych w stowarzyszeniach emerytów i rencistów oraz do tych, którzy z różnych względów pozostają poza tymi organizacjami.  Nadszedł bowiem czas na naszą powtórną aktywność, mimo naturalnej chęci do spokojnego życia i czerpania radości z widoku bliskich.

Wskazaliśmy, że możliwą formą organizacyjną naszych działań może być stowarzyszenie, którego utworzenie zapowiedzieliśmy. Nadal uważamy, że byłoby to rozwiązanie racjonalne.

Musimy jednak przyznać, że obok licznych głosów i deklaracji przystąpienia do nowego stowarzyszenia, były również i takie, które powodowane troską o integralność działań sugerowały wykorzystanie w tym zakresie struktur już istniejących.

Po wnikliwej analizie wszystkich zgłoszonych uwag, uznając pilną potrzebę bezzwłocznych działań uznaliśmy, że skuteczniejszą formą naszej aktywności będą zespoły tematyczne utworzone w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Oznacza to konieczność zawieszenia prac nad tworzeniem nowego stowarzyszenia.

Taka jest potrzeba chwili. Również dlatego apelujemy do wszystkich, jeszcze nie zrzeszonych, o wstępowanie do swoich  stowarzyszeń, a tym samym budowanie siły FSSM RP.

Pamiętajmy także o potrzebie wsparcia finansowego szeregu przedsięwzięć FSSM RP, w tym realizacji zadań zespołów tematycznych, o które zwrócił się Prezydent Federacji. Przypominamy nr konta:  13 1240 6074 1111 0010 7162 7880  pod nazwą „DAROWIZNY”.

Działalność rozpoczęły już nasze zespoły robocze.  Potrzebujemy więc współpracowników na poziomie województw, głównie z zakresu kontaktów z otoczeniem – Public Relations, zagadnień prawnych, w tym ubezpieczeń społecznych, zapytań publicznych, kontaktów z partiami politycznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami społecznymi. Prosimy o zgłoszenia w tej sprawie.

Skontaktujemy się z przedstawicielami tych grup w województwach, którzy zgłosili już chęć współpracy w ramach projektu „nowe stowarzyszenie”.

Pamiętajmy! działania realizowane przez FSSM RP i skoordynowane z nimi przedsięwzięcia prowadzone lokalnie w województwach mogą przynieść zamierzony efekt.

Aktualnym pozostaje adres e-mail:  emrent2016@gmail.com  oraz nr tel.: 607 753 416.

 W imieniu grupy inicjatywnej

Stanisław Kraszewski            

 

 

 KONFERENCJA KLUBU PARLAMENTARNEGO PIS SALA KOLUMNOWA SEJMU RP


 

 Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM  FUNKCJONARIUSZY POLICJI 

1. W dniu 16 grudnia 2016 r. na 33 posiedzeniu Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2. Ustawa został przyjęta w wersji przedłożonej przez Rząd RP. W toku prac sejmowych  komisji  administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji polityki społecznej i rodziny (posiedzenia w dniach: 13 grudnia oraz 15 grudnia 2016 r.) zgłoszonych zostało szereg poprawek. Poseł Marek Wójcik w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawki mające na celu - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  24 lutego 2010 r. dotyczącym tzw. pierwszej ustawy "dezubekizacyjnej" - zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy wykonujących służbę wyłącznie do 1990 r. od funkcjonariuszy poddanych weryfikacji i kontynuujących służbę w III RP. Nadto w szeregu zgłoszonych przez Pana Posła  poprawkach do art. 13 b, który zawiera rozbudowany (w stosunku do regulacji zawartej w ustawie z 2009 r.) katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji - autor poprawek proponował wyłączenie spod regulacji byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wszystkie zgłoszone poprawki zostały negatywnie przegłosowane.

Połączone komisje przyjęły wyłącznie poprawki zgłoszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

3. Następstwa prawne przyjętej przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 r. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... to przede wszystkim:

- znaczący wzrost liczby osób, których będą dotyczyły postanowienia ustawy

ustawa z 2009 r. według szacunku przedłożonego przez ZEiR MSW zmniejszała świadczenia emerytalne ponad 23 tys. byłych funkcjonariuszy, przyjęta przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016 r. regulacja może obejmować swoimi konsekwencjami około 200 tys. osób - cytat za opinią z dnia 13 grudnia 2016 r. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ustawa z 2009 r. w zasadzie nie dotyczyła byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (za wyjątkiem osób zatrudnionych w Akademii Spraw Wewnętrznych), natomiast przyjęta w dniu 16 grudnia 2016 r. regulacja obejmuje swoimi  unormowaniami także funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy pełnili służbę np. w Departamencie Społeczno-Administracyjnym, komendantów, czy niektórych jednostkach szkoleniowych tej służby,

- postanowienia art. 15 c ustęp 1, pkt 1. w którym przyjęto, że emerytura wynosi 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa - takie unormowanie w przypadku osoby, która pełniła służbę wyłącznie do 1990 r. może skutkować odmową prawa do świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego, przy równoczesnym nie spełnieniu warunków wymaganych z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego (funkcjonariusze w okresie PRL, podobnie jak i w okresie II i III RP nie opłacali składek z tytułu ubezpieczenia społecznego czynił to za nich budżet Państwa), w takim przypadku nie można wykluczyć skierowania tych wszystkich świadczeniobiorców do jednostek pomocy społecznej, co przyczyni się do znaczącego zwiększenia liczby osób, które będą zmuszone do korzystania z takiej  formy pomocy ze strony państwa, bowiem działaniem alternatywnym jest tutaj wyłącznie eutanazja, nie akceptowana w polskim systemie prawa,

- postanowienia art. 15 c ustęp 3., w połączeniu z emeryturą, która będzie stanowiła  0%  podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa - takie unormowanie w przypadku osoby, która pełniła służbę lub pracowała także po 1990 r. oznacza odebranie praw nabytych słusznie, bowiem służąc np. w Policji, ABW, Straży Granicznej jej status został określony w wyroku TK z dnia 24 lutego 210 r., natomiast w przypadku gdy taka osoba była zatrudniona i uiszczała z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne  wyznaczenie wysokości emerytury stanowi działanie o charakterze dyskryminującym, wysoce represyjnym, bowiem  nie można pozbawić wybranej grupy obywateli praw przysługujących wszystkim obywatelom RP,

- postanowienia art. 8a w którym Minister Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł skorzystać z uprawnienia do wyłączenia stosowania art. 15 c i tym samym osoba co do której podejmie taką decyzję uzyska prawo do naliczenia świadczenia według regulacji obowiązujących pozostałych świadczeniobiorców -  zapis normy zawartej w art. 8a stanowi o uznaniowości Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie oceny, kto z byłych funkcjonariuszy zasługuje na prawo do świadczenia w nie zmniejszonej wysokości, nie można wykluczyć, iż wiedza byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na temat dawnych środowisk opozycji będzie miała w tym przypadku rozstrzygające znaczenie i  tym samym nie można także wykluczyć, że ta właśnie wiedza stanowi istotny cel takiej redakcji unormowania art. 8a, należy podkreślić, że pierwsza ustawa "dezubekizacyjna" z 2009 r. w decyzji orzekającego sądu pozostawiała przyznanie prawa do nie zmniejszonego świadczenia emerytalnego, w przypadku przeprowadzenia dowodu wskazującego na czynne wspieranie organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego, organ administracji państwa nie miał w tym względzie żadnych uprawnień a kontrola sądowa gwarantowała obiektywność wydawanych decyzji,

- postanowienia art. 22 a w którym rentę inwalidzką zmniejsza się o 10 % podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa - zapis normy zawartej w art. 22a będzie skutkował tym, że wypłacane świadczenie będzie podlegało radykalnemu zmniejszeniu mimo, że inwalidztwo pozostaje w bezpośrednim związku z pełnioną w służbą, w tym służbą pełnioną już po 1990 r.

 

Opracował

/Zespół Analityczny FSSM/

 

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO WICEPRZEWODNICZĄCEGO  ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

 

 W trakcie posiedzenia (nadal trwającego) komisji sejmowych Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, głos zabrał wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

Wypowiedź Andrzeja Szarego (od 16:32 - 16:37)
(...) Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowna Komisjo,

nazywam się Andrzej Szary i jestem wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Reprezentuję tu Federację Związków Zawodowych pozostałych Służb Mundurowych, postaram się krótko, szanuję to, że w ogóle Komisja po raz kolejny podchodzi do tego tematu. Ja tę dzisiejszą dyskusję rozumiem w ten sposób, że ten art. 15c ust. 3, który my kwestionujemy od samego początku, na I czytaniu gdzie byłem tu obecny - nadal pozostaje w zapisie.

To jest nie do przyjęcia szanowni państwo. - Bo żeby ten artykuł, teraz zestawić z tą poprawką, którą pan minister tak bardzo inteligentnie przedstawił, jest to ewidentna wrzutka, która nie rozwiązuje żadnego problemu. Problemem nie jest artykuł wyjątkowy, tylko problemem jest artykuł ustępu trzeciego. I tu wszyscy posłowie o tym mówią i myślę, że również posłowie rządzący też wiedzą, o czym wyraźnie rozmawiamy. W ten sposób szanowni państwo, nie zamydlicie nam oczu. Poprawka artykułu 8a, gdzie jest zapisane (ten drugi ustęp, czy punkt): rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po 12.09.1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia...

Szanowni państwo, jeżeli ktoś sobie przeczyta rotę ślubowania funkcjonariuszy służb mundurowych, to zapis: z narażeniem życia i zdrowia, jest wszędzie i rzetelne wykonywanie służby też jest wszędzie. W związku z tym ja postawię taki wniosek panie ministrze, że chętnie byśmy poparli tę poprawkę w taki sposób, że wszyscy policjanci, którzy spełniali te dwa kryteria będą mieli zaliczone decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji emerytury według propozycji z lipca br. Te dwa sześć.

W związku z tym proszę szanowni państwo, abyście  naprawdę się zreflektowali. Proszę mi wybaczyć podniesiony ton, nie będę więcej zabierał głosu, ale uważam tak: przytoczony tutaj dzisiaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mam wrażenie, że nie jest tutaj nikomu potrzebny. Na tej sali, tu jest po prostu chęć dokonania zemsty politycznej - mówię o policjantach, którzy pracowali i służyli przed 1989 r. i 1990 rokiem Nigdy nie mówiliśmy jako związki zawodowe służb mundurowych, że chcemy bronić ubeków, esbeków. Nie będziemy tego robili, próba wciśnięcia nas w taką retorykę jest niewłaściwa.

Nie tak dawno Sąd Najwyższy wydał opinię, gdzie nazwał tę ustawę jako zawierającą rozwiązania represyjne. Ja to potwierdzam, bo to co państwo rządzący przygotowali w poprawkach, że 0 %, że renta inwalidzka będzie co roku obniżana o 10% to nie jest restrykcja - to jest represja. A do represji może być tylko upoważniony sąd. Tu nawet nie ma prawa do sądu. Kogo państwo uważacie, że krótkotrwała służba przed dniem 31 lipca 1990 r. - minister powiedział, że to być może nawet okres jednego dnia (A. Czartoryski - panie przewodniczący - szanując pańską wypowiedź, próbował przerwać wypowiedź A. Szarego przewodniczący Komisji lecz  nastąpiły oklaski...) - dalej A. Szary - będę kończył (A. Czartoryski - nie, nie chodzi o to, żeby pan kończył, tylko - czy pańska poprawka jest tutaj na stole? Moja poprawka to jest ta, którą zgłaszałem i miał ją przedstawić poseł Wójcik. Poseł Panu przekazał, że pan ją przedstawi...) Znaczy ja szanowni państwo - ja mogę ją odczytać, albo poseł Wójcik odczyta (A. Czartoryski: bardzo pana proszę...)

Jeszcze dokończę jedno zdanie: szanowni państwo, nie tak dawno minister i pani premier nazwała przedstawiając projekt tej ustawy, że to są osoby, które służyły w systemie  totalitarnym i że to są sługusy Moskwy. Nie wyszczególniła, że to dotyczy tych policjantów, którzy pracowali po 1989 roku. W opinii publicznej zostaliśmy potraktowani wszyscy równo. Wszyscy równo. Ja oczekuję od państwa posłów żebyście nas reprezentowali wszyscy. I tak, jak to było mówione - dyskusja jest w mojej ocenie bardzo spokojna i merytoryczna, ale argumenty merytoryczne nie znajdują żadnego odzewu po stronie rządowej.

Panie ministrze Zieliński, przy pełnym szacunku, naprawdę to od pana tu dzisiaj dużo zależy. Posłowie zagłosują tak, jak pan powie. Próba przekonania nas dzisiaj do tego, że to jest rozwiązanie sprawiedliwe i dobre i zgodne z zasadami zaufania do państwa, sprawiedliwości społecznej, prawidłowej legislacji, ochrony praw nabytych, naprawdę - ja jestem policjantem i prawo także dobrze znam. Nie trzeba być wielkim filozofem, żeby zrozumieć o co tu chodzi. Jeżeli chcecie państwo uzyskać środki budżetowe i przeznaczyć je dla osób (panie, panie...przerwał przewodniczący Czartoryski) już kończę panie przewodniczący...(A. Czartoryski - prosiłbym o przedstawienie tej poprawki) Panie przewodniczący, panie ministrze, mam nadzieję, że państwo posiedzicie tu jeszcze dłużej i podejmiecie decyzję, która nie odbije się retorsjami w Polsce i zagranicą, bo na pewno związki zawodowe służb mundurowych tematu nie odpuszczą i będziemy starali się... (A Czartoryski: rozumiem, że są to groźby, w takim razie pan tę poprawkę przedstawi?) A. Szary, przedstawi pan poseł Wójcik - dziękuję bardzo (oklaski)

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZG NSZZ  POLICJANTÓW                         

 

 W związku  z ostatnimi wydarzeniami i wezwaniem policji do ochrony części parlamentarzystów i zabezpieczenia obiektów państwowych w Warszawie, w tym Sejmu RP, negatywnie oceniam próby wykorzystywania policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego przez różne środowiska polityczne. Funkcjonariusze policji pod Sejmem RP działali na rozkaz i w granicach obowiązującego prawa.  Polska policja i jej funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ustawowych obowiązków i składanej roty ślubowania, stojąc przede wszystkim na straży bezpieczeństwa wewnętrznego naszej Ojczyzny i jej mieszkańców. Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje utratę zaufania Polaków do naszej formacji doprowadzi również do pogłębienia podziałów społecznych.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Prezentujemy link do Apelu Zarządu Głównego NSZZ P do parlamentarzystów w sprawie projektu ustawy 


 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Można nas również znaleźć na faceboob-u oraz twitterze. Poniżej podajemy linki:

 https://www.facebook.com/NiezaS%C5%81U%C5%BBYLI%C5%9AMY-346777049019822/

 https://twitter.com/niezaSLUZYLISMY

 

 

 

 Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 
W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego;
 
Zgłosiłem zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10-13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki.
 
Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI
Przewidziałem udział 500 osób.
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektu zmiany tej ustawy.
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie  o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.
 

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb mundurowych będąca protestem:

•         przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

•         zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko:

•         Łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw;

•         Kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym służbę przed 1990 rokiem (ze wskaźnika 0,7% na 0,5% - nieznanym w naszym systemie prawnym);

•         Drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych (ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto);

•         Kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w listopadzie br.;

•         Wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych;

•         Pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej;

•         Obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”.

•         Zwalaniu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc.

W manifestacji uczestniczyli i głos zabrali, Posłowie: Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Michał Szczerba i Borys Budka (PO), byli posłowie, przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych, w tym m.in.: Stanisław Wziątek i Andrzej Rozenek.

W czasie ponad 3 godzinnego trwania manifestacji głos zabierali przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FSSM RP, w tym między innymi:

•         Zdzisław Czarnecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

•         Adam Miksiewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

•         Maciej Niepsuj - Prezes Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa;

•         Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej,

•         Marek Bielec – członek Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

•         Leszek Sucholewski – Prezes Stowarzyszenia byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

•         Tadeusz Kowalczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Na manifestacji byli też z nami nasi szefowie, którzy zabierali głos, a wśród nich: gen. insp. Policji w st. spocz. Leszek Szreder – były Komendant Główny Policji, gen. bryg w st. spocz. M