Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

 

 W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym.

Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000,zł – na konfereNcję oraz finansowane przez SEiRP 16.000,zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych.

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

 

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SUBKONTA „Darowizny”

Na dzień 22.02.2017 r. na rachunek „darowizny”: 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

wpłacono 63.856,90 PLN.

Kancelarie, z którymi zostały podpisane umowy, zostały zobowiązane do wykonania następujących czynności:

1.      Opracowania opinii prawnej dot. ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016, poz. 2270).

2.      Przygotowania poradnika dla członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP dot. zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji…., z przedstawieniem podstawowych 8 sytuacji oraz informacji na temat rent inwalidzkich.

3.      Opracowania opinii prawnej dot. możliwości zaskarżenia przez osoby i podmioty Federację, Związki, Stowarzyszenia dotknięte skutkami w.wym. Ustawy przed międzynarodowymi organami.

4.      Przygotowania tzw. Road Map, (tj. przewodnika) wskazującego możliwe drogi prawne -  zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym – ochrony praw osób dotkniętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2016 poz. 2270) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1105).

Na ten cel wydatkowano kwotę (zaliczkowo) : 12.915,00 PLN

opracowano w Zespole V

FSSM RP

 

 Komunikat

Prezesa ZG SEiRP w sprawie 1% odpisu od podatku

 

Informuję wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zadeklarowania w składanych oświadczeniach podatkowych /PIT 37 i PIT-OP/ wpłaty na Stowarzyszenie- KRS 0000043188, odpisu 1 % od podatku dochodowego. Proszę o zaznaczanie w formularzu PIT 37 w rubryce 137 powyższego nr KRS a w rubryce 140 wyrażenia zgody, co pozwoli na identyfikacje wpłacającego. W PIT-OP w rubryce 9 wpisać nr KRS, w rubryce 11 zaznaczyć wyrażenie zgody na identyfikacje. W pozycji cel szczegółowy w obu formularzach PIT-ów proszę o dopisek „pomoc prawna”.

Równocześnie wyjaśniam, że udzielenie pomocy z zebranych w ten sposób funduszy odbywa się zgodnie z Ustawą o OPP i wolontariacie oraz Regulaminem działania Komisji OPP ZG SEiRP znajdującym się na stronie internetowej Stowarzyszenia, na wniosek zainteresowanego/wzór na tej stronie co Regulamin/. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz wysokości zgromadzonych funduszy a także innych kryteriów określonych w załączniku do Regulaminu.

Serdecznie apeluję i namawiam do dokonywania wpłat.

Prezes ZG SEiRP

Antoni DUDA 

 

 Analiza Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

„Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze 

względu na: 

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., wszczególności z narażeniem zdrowia i życia. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.15, art. 22 i art. 24.”

Prima faciemożna powiedzieć, że jest to przepis bardzo dobry, ponieważ w jakiś sposób łagodzi drakońskość rozwiązań omawianego aktu prawnego. Jednak głębsza analiza każe zadać nam kilka fundamentalnych pytań:

1.    Czy Minister SWiA będzie działał na wniosek, czy też z urzędu? 

2.    Na podstawie jakich dokumentów Minister będzie wydawał decyzję? 

3.    Jak wyglądała będzie kwestia dowodowa? 

4.    Jaka będzie relacja między ZER-em MSWiA (Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji? 

5.    Co oznacza „rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków”?

6.     Co oznacza „krótkotrwała służba”?

7.    Co oznacza „służba z narażeniem zdrowia/życia”? 

8.    Jakie będą relacje pomiędzy MSWiA a MON, a ABW?

Warto zaznaczyć, że w proponowanym projekcie ustawy nie znalazły się żadne przepisy szczególne, które rozstrzygałyby te zagadnienia, dlatego zmuszeni jesteśmy opierać się na przepisach KPA i ustawy o emeryturach i rentach z FUS.          

Po kolei… 

1.     Na wniosek, czy z urzędu?

Zgodnie z art. 61 par. 1 KPA, Minister SWiA będzie wszczynał postępowanie na żądanie strony lub z urzędu. 

2.     Dokumenty na podstawie których, wydawana będzie decyzja administracyjna. 

Załóżmy że postępowanie zostaje wszczęte na wniosek strony. Pojawia się więc pytanie, na podstawie jakich dowodów Minister wyda decyzję? Aby ocenić rzetelną służbę funkcjonariusza (rzetelność przesłanką sine qua non wydania pozytywnej decyzji) ABW,AW i innych służb niepodlegających bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA podlega: Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna, BOR), Minister będzie musiał zapoznać się z dokumentacją personalną dotycząca tego funkcjonariusza bezpośrednio lub pośrednio za pomocą swojego przedstawiciela. Powstaje tu problem natury prawnej, związanej z faktem, iż teczki personalne funkcjonariuszy służb pracujących po 1990 roku są chronione w trybie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnej. Dostęp do tych teczek ma jedynie szef danej służby oraz oczywiście sądy. Dla egzemplifikacji - funkcjonariusz pracujący w SB, a następnie w UOP/ABW/Policji lub innej służbie mundurowej po 1990 roku ma dwie dokumentacje personalne. Pierwsza za okres służby na rzecz „totalitarnego” (nowa terminologia ustawowa)  państwa, która znajduje się w IPN i jest ogólnie dostępna oraz druga część dokumentacji, za okres służby po 1990 roku, która  z kolei jest objęta ochroną na mocy przepisów o ochronie informacji niejawnych[1]. Minister chcąc wydać decyzję, będzie musiał zapoznać się z dokumentacją, która jest objęta ochroną i do której dostępu nie ma, ponieważ ustawa mu takiego uprawnienia nie nadaje. Wobec powyższego będzie musiał w swoisty sposób scedować obowiązek wydania decyzji na Szefa odpowiedniej służby. To Szef służby będzie musiał zapoznać się z dokumentacją i przedstawić Ministrowi … no właśnie co? Opinię ? Jeśli tak to właśnie na podstawie tej opinii Minister będzie wydawał swoje decyzje. Problem polega tylko na tym, że taka procedura jest faktycznym scedowaniem uprawnienia i obowiązku ustawowego spoczywającym na określonym organie na inny organ administracji, co przy braku odpowiedniej regulacji jest niezwykle wątpliwe i prowadzi do takiego skutku, że to Szef służby tak naprawdę będzie wykonywał obowiązki wynikające z art. 8a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż takie cedowanie uprawnień jest niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. A zatem decyzja wydana w takim trybie będzie dotknięta wadą prawną, nie może wejść do obrotu prawnego i nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych[2].

3.     Kwestia dowodowa

Na początku przywołajmy zupełnie fundamentalną regulację z kodeksu postępowania administracyjnego

.Art. 75. § 1 kpa stwierdza, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny(mówimy tutaj o postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej, a nie przed sądem administracyjnym).

 Wchodzimy w okres po 1990 roku. Funkcjonariusze, wobec których nie zastosowano by art. 8a będą mogli domagać się w trybie odwoławczym[3] uznania jako dowód w sprawie zeznań swoich przełożonych, tajnych współpracowników, dokumentacji z operacji specjalnych, a w skrajnych przypadkach nawet dokumentacji z  działań poza granicami RP. Można wyobrazić sobie sytuację, że funkcjonariusz pracujący w SB, a następnie w UOP/AW będzie domagał się uznania Go za uprawnionego do skorzystania z „dobrodziejstwa” art. 8a na podstawie dokumentów świadczących o tym, że pozyskał do tajnej współpracy na rzecz RP jakiegoś wysokiego urzędnika np. Federacji Rosyjskiej. Tego typu dokumenty, które mogłyby świadczyć o wykonywaniu rzetelnie obowiązków przez funkcjonariusza, mogą stawiać w kłopotliwej sytuacji Polskę, nasze zobowiązania sojusznicze lub też relacje z innymi państwami.

Kłania się w tym miejscu ( w postępowaniu dowodowym Kpa) ponownie ustawa o ochronie informacji niejawnych z cyt. Art. 7. Ponadto w tym miejscu należy zwrócić uwagę na sama procedurę w trybie Kpa, która dla organu prowadzącego jest mocno „uciążliwa”;

·         Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

·         Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

·         Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Strona  postępowania powinna zostać poinformowana o jego wszczęciu i możliwości składania wniosków dowodowych art. 61Kpa i następne oraz 75 Kpa i następne. Konkludując należy stwierdzi, iż takie postępowanie może być długotrwałe, oczywiście przed Sądem administracyjnym, bo należy przyjąć i Minister SWiA zrobi to szybko i sprawnie nie stosując przywołanych przepisów, do czego jest zobowiązany. Pojawia się kolejne pytanie czy to jest dla nas korzystne ? Odpowiedź w pkt. 4.

4.     ZER a MSW

W przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. rysuje się wątpliwość, co do relacji między decyzją wydawaną przez Dyrektora ZER-u na podstawie art. 13a ust. 1 (właściwy organ emerytalny), a decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydawanej na podstawie art. 8a. Projektodawca nie zdecydował się na wprowadzenie jakichkolwiek przepisów, które rozstrzygałyby zależność między tymi regulacjami. Do momentu pojawienia się poprawki wprowadzającej art. 8a, sprawa była jednoznaczna. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na wniosek Dyrektora ZER-u sporządzała informację o przebiegu służby funkcjonariuszy wskazanych w art. 13b (funkcjonariuszy, którzy pracowali w SB i innych służbach, a później na rzecz wolnej Polski) i na podstawie tej informacji Dyrektor ZER-u wydawał określoną decyzję ustalającą wysokość emerytury. Jako że pojawił się art. 8a nie wiadomo, która decyzja ma być wydana jako pierwsza. Czy w przypadku wydania jako pierwszej, decyzji przez Dyrektora ZER-u, ewentualnie następcza pozytywna decyzja wydana na podstawie art. 8a przez MSW rozpoczyna nowe postępowanie  w ZER, czy też jest nową decyzją emerytalną? 

Mało istotnym wydaje się, co zostało opisane wyżej,  czy pierwsza będzie wszczęta procedura przez Dyrektora  ZER-u czy tez przez Ministra SWiA. Dlatego, że w każdym z tych przypadków prowadzenie jednocześnie dwóch postępowań: wg Kpc – sąd okręgowy wydział ubezpieczeń społecznych, oraz wg. Kpa – wojewódzki sąd administracyjny, będzie skutkowało zawieszeniem jednego z nich. Należy się spodziewać, iż postępowanie w trybie kpa na podstawie art. 8a jako dalej idące w skutkach będzie prowadzone, a procedura w trybie Kpc przed sądami ubezpieczeń społecznych zostanie zawieszona, oczywiście na wniosek pełnomocnika ZER-u. I wtedy przy przeciąganiu sprawy administracyjnej co jest szalenie proste chociażby przez składanie kolejnych wniosków dowodowych i wyznaczanie nowych terminów sprawa z odwołania od decyzji Dyrektora ZER-u będzie zawieszona ad calendas graecas. Taki scenariusz jest wielce prawdopodobny. Myślę, że decyzja o prowadzeniu dwu spraw jednocześnie wymaga dogłębnego przeanalizowania i zastanowienia się czy jest to korzystne dla konkretnej osoby jeżeli nie ma szans na pozytywny wynik w trybie 8a.

5.     Kryterium „rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków”

Projektodawca posłużył się zwrotem niedookreślonym. Oznacza to, że interpretacja znaczenia tego zapisu będzie podlegała pewnej uznaniowości, a może i nawet i dowolności… Generalnie istnieje jednak domniemanie rzetelności wykonywania obowiązków służbowych, co jest potwierdzane w okresowych opiniach służbowych. W praktyce, jeśli funkcjonariusz nie był karany dyscyplinarnie, to uznaje się, że wykonywał rzetelnie swoje zadania i obowiązki. Można jednak założyć, że jeśli ustawa w takim brzmieniu wejdzie w życie, to dokładna interpretacja tego kryterium zostanie wykształcona przez praktykę (głównie orzeczenia sądów w postępowaniu sądowo administracyjnym).

6.     Kryterium „krótkotrwałej służby”

Jest to kryterium zupełnie niedefiniowalne, o niezwykle wysokim stopniu uznaniowości. Trudno powiedzieć w stosunku do czego miałaby odnosić się „krótkotrwałość”. Można się spodziewać, że wielu funkcjonariuszy będzie twierdziło, że ma krótki okres służby, ponieważ zawsze znajdą się inni funkcjonariusze o znacznie dłuższym stażu. Na tym tle pojawi się prawdopodobnie więcej problemów, niż na gruncie kryterium „rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków”. 

7.     Kryterium służby „z narażaniem zdrowia i życia”

Na wstępie warto zauważyć, że zgodnie z regulacjami ustawowymi służb mundurowych rota przysięgi zobowiązuje wszystkich funkcjonariuszy do służby nawet z narażeniem życia. Przyjrzyjmy się treści ślubowania (na przykładzie ustawy o ABW i AW). Przed podjęciem służby funkcjonariusz ABW albo AW składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agencji Wywiadu), ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy prawnie chronionej, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.".

Notabene trzeba zauważyć, że właśnie między innymi stąd wynikają szczególne uprawnienia emerytalne służb mundurowych. Wracaj jednak do kryterium „narażenia zdrowia i życia”. Zakres wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy jest różny i nie zależy od nich, tylko od decyzji Szefa (komendanta), który wyznacza im zakres obowiązków. Co więcej, obowiązkiem przełożonego jest takie prowadzenie spraw, aby zapewnić skuteczność realizacji zadań i minimalizować ryzyko. Jest to szczególnie widoczne w działaniach Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Należy stwierdzić, że prawdopodobnie linia orzecznicza pójdzie w tym kierunku, że każdy funkcjonariusz, który składał ślubowanie, pełnił służbę z narażeniem zdrowia/życia, chyba że będzie można udokumentować odmowę wykonania jakiegoś zgodnego z prawem polecenia, która to odmowa argumentowana była obawą utraty zdrowia lub życia. 

Pamiętajmy również o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w  sprawie szczegółowych warunków podwyższenia emeryturfunkcjonariuszy Policji (…).[4]

8.     Spór kompetencyjny między Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Obrony Narodowej.   

Zakres podmiotowy omawianego projektu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. zawiera także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego. Dla egzemplifikacji problemu posłużmy się przykładem funkcjonariusza SKW, który w przeszłości służył w SB lub WSW i w stosunku do którego miałaby być wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzja na podstawie art. 8a. Tutaj także pojawiają się problemy dowodowe związane z dostępem do odpowiednich dokumentów. Pamiętajmy, że funkcjonariusze SKW i SWW podlegają Ministrowi Obrony Narodowej, a nie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z art. 8a, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miałby wydawać decyzję w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy, którzy mu nie podlegają. 

Podsumowanie

Należy podkreślić, że projekt ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. jest sprzeczny z Konstytucją. Przede wszystkim oczywiste jest naruszenie praw słusznie nabytych, zasady pewności prawa, czy też zaufania obywatela do państwa. Przypomnijmy, że TK w wyroku K 6/09 (w którym Trybunał uznał, że obniżenie emerytur z okres służby w SB jest zgodne z Konstytucją) podkreślił, że:

„Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego” i „Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie”.

Nie ma wątpliwości, że projekt nowej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. stoi w sprzeczności z tym orzeczeniem. 

Art. 2 Konstytucji stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Aby móc urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej najpierw RP musi być państwem prawnym. Pisze o tym prof. Adam Jamróz w zdaniu odrębnym do orzeczenia TK 6/09:

„Rzeczypospolita Polska winna więc być demokratycznym państwem prawnym, aby móc urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. Urzeczywistnianie sprawiedliwości społecznej jest konieczne, ale jest możliwe tylko w demokratycznym państwie prawnym.”

Nie można również wykluczyć, że art. 8a został wprowadzony w celu pozyskania w środowisku byłych funkcjonariuszy służb PRL osób niezwykle wdzięcznych MSWiA, za objecie ich dobrodziejstwem art. 8a, w związku z ich innego rodzaju zasługami dla partii rządzącej. Nie ma na to obecnie dowodów, ale przepis ten może rodzić pokusę korupcji politycznej.

W omawianym przepisie nie określono żadnej procedury, a zatem będzie stosowany tryb Kpa, który jest szalenie sformalizowany i może ciągnąć się w nieskończoność. Przy tej ilości spraw (kilka – kilkanaście tysięcy), która może się pojawićprzy tak nieprecyzyjnych, ogólnych  i niedookreślonych zwrotach zawartych w dyspozycji przepisu, a wszyscy zainteresowani będą je interpretować na swoją korzyść, należy zastanowić się nad jego wykorzystaniem, a przynajmniej skonsultować to z prawnikami . To jak przywołany artykuł 8a zostanie oceniony przekonamy się dopiero w sądzie, a tzw. „zwiad bojem” bywa z reguły opłacony bardzo dużymi stratami, w tym przypadku przesunięciem terminów rozpraw przed sądami ubezpieczeń społecznych co odłoży w czasie możliwość skarżenia ewentualnie niekorzystnych wyroków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wykorzystano anonimowy dokument z Internetu i uzupełniono uwagami podzespołu prawnego FSSM RP

Warszawa, 8  marca 2017 r.

[1]Art. 7. 1. Chronione bez względu na upływ czasu, z zastrzeżeniem ust. 2, są:

   1)   dane mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb i instytucji, uprawnionych do wykonywania na podstawie ustawy czynności operacyjno-rozpoznawczych jako funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników wykonujących te czynności;

   2)   dane mogące doprowadzić do identyfikacji osób, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych służbom i instytucjom uprawnionym do ich wykonywania na podstawie ustawy;

   3)   informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli taki był warunek ich udostępnienia.

2. Ochronie nie podlegają dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawarte w dokumentach, zbiorach danych, rejestrach i kartotekach, a także w aktach funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa, podlegających obowiązkowi przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na podstawie przepisów:

   1)   ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.6)),

   2)   ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.7))

- chyba że dostęp do określonych dokumentów został zastrzeżony w trybie art. 39 ustawy wymienionej w pkt 1.

 

[2]Pojawia się jednak  pogląd części środowiska prawniczego, że Minister SWiA ma takie uprawnienia i wynikają one właśnie z art. 8a ustawy z 16 grudnia 2016 r. a także z ogólnej delegacji Ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wątpliwości może też budzić przywołana ustawa o ochronie informacji niejawnych, ponieważ należy się spodziewać, że Minister SWiA uzyskał z racji sprawowanego urzędu taki dostęp.

[3]Mówimy tutaj o postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej, a nie przed sądem administracyjnym. Należy pamiętać, że organem odwoławczym, w tym przypadku jest również Minister SWiA.

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dania 4 maja w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. z 2005 r., Nr 86 poz. 734)

 

INTERPELACJA DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE WYKŁADNI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. 


 

 Odpowiedź na interpelację nr 9699

w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 02-03-2017

Szanowny Panie Marszałku,

na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z art. 8a – wprowadzonym na mocy przywołanej w tytule wystąpienia ustawy do – ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 708 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:

  1. krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
  2. rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Przywołany wyżej przepis prawa przewiduje zatem możliwość wyłączenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w danym, szczególnie uzasadnionym przypadku, stosowania określonych przepisów ustawy regulujących wysokość świadczeń osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Zawarte w dyspozycji przepisu art. 8a ust. 1 ustawy wyrażenia „krótkotrwała służba”, „rzetelne wykonywanie (zadań i) obowiązków” oraz „szczególnie uzasadniony przypadek” mają przy tym charakter klauzul generalnych, tj. zwrotów świadomie niedookreślonych przez ustawodawcę, które wymagają wykładni na gruncie okoliczności faktycznych poszczególnych rozpatrywanych spraw, tak aby zapewnić adekwatną reakcję w indywidualnych przypadkach, co nie byłoby możliwe przy próbie szczegółowego, wręcz kazuistycznego ich uregulowania wprost w ogólnej regulacji ustawowej.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z § 155 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1812) jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia elastyczności tekstu aktu normatywnego, można posłużyć się określeniami nieostrymi, klauzulami generalnymi.

Podkreślenia przy tym wymaga, że decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawana na podstawie art. 8a ustawy ma charakter uznaniowy, na co wprost wskazuje ujęte w dyspozycji powyższego przepisu wyrażenie „może wyłączyć stosowanie”. Analizowane klauzule generalne stanowią więc poniekąd dyrektywy, jakimi powinien kierować się organ przy wydawaniu decyzji uznaniowej w przedmiotowym zakresie. Klauzule generalne wiążą się z upoważnieniem ustawodawcy, aby organ stosujący prawo mógł swoją decyzję oprzeć na kryteriach nieostrych, przy czym przedmiotowe upoważnienie określa te wartości, które powinny stanowić podstawę rozstrzygnięcia organu. W kontekście powyższego warto przywołać prezentowane w doktrynie stanowisko, zgodnie z którym dookreślenie treści klauzuli generalnej przez ustawodawcę nie tylko nie jest pożądane, ale w ogóle nie jest wskazane. Ustawodawca nie może bowiem definiować czy precyzować klauzuli generalnejin abstracto, skoro kompetencję w tym zakresie powierzył organowi stosującemu prawo z zamiarem uczynienia tegoin concreto. Ustawodawca może jedynie formułować pewne ogólne kryteria, na podstawie których powinna następować ocena[1].

Treść każdej z klauzul generalnych zawartych w art. 8a ustawy odsyła organ do jego własnych ocen i miary w rozumieniu użytych w nich pojęć i terminów nieostrych w kontekście stanu faktycznego danej rozpatrywanej sprawy. Tym samym w każdej konkretnej sprawie niezbędna jest indywidualna ocena wystąpienia przesłanek ujętych w analizowanym art. 8a ustawy, a wskazanie wyraźnych i jednolitych „kryteriów” warunkujących zastosowanie ww. regulacji wobec osób (funkcjonariuszy), którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, nie jest możliwe i byłoby sprzeczne z istotą klauzul generalnych i uznaniowych decyzji, co sprowadza się do możliwości zgodnego z prawem podjęcia w danych okolicznościach faktycznych dwóch odmiennych decyzji w zależności właśnie od tzw. „uznania administracyjnego”. Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt IV CSK 290/09) „Potrzebę istnienia w systemie prawa klauzul generalnych określa trafnie wyrażone w piśmiennictwie stwierdzenie, iż brak takich klauzul mógłby prowadzić do rozstrzygnięć formalnie zgodnych z prawem, ale w konkretnych sytuacjach niesłusznych, ponieważ nieuwzględniajacych w rozstrzyganych przypadkach uniwersalnych wartości składających się na pojęcie sprawiedliwości nie tylko formalnej lecz i materialnej. Powszechnie uznaje się związek zasad współżycia społecznego, do których odwołuje się klauzula generalna z art. 5 k.c., z ogólnie uznanymi normami moralnymi. Wskazuje się, że ma ona na celu zapobieganie stosowaniu prawa w sposób, który ma na celu wywarcie skutków niemoralnych, albo rozmijających się zasadniczo z celem, dla którego dane prawo było ustanowione”.

Odnosząc się natomiast do sformułowanego w wystąpieniu pytania dotyczącego wykładni pojęcia „państwo totalitarne” należy zauważyć, że przepisy ustawy nie odnoszą się wprost do ww. wyrażenia, lecz zawierają regulacje stanowiące o świadczeniach przysługujących osobom, które pełniły „służbę na rzecz totalitarnego państwa.” Definicja ustawowa powyższego pojęcia została zawarta w art. 13b ust. 1 ustawy, w myśl którego za „służbę na rzecz totalitarnego państwa” uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku w cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach wymienionych w tym przepisie. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa ustawodawca uznał również służbę na etatach określonych w art. 13b ust. 2 pkt 1 ustawy oraz okresy odbywania szkolenia zawodowego i oddelegowania funkcjonariuszy do innych instytucji państwowych, o których mowa odpowiednio w art. 13b ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy. Z uwagi na powyższe – wobec zawartych w art. 8a oraz art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy odesłań do regulacji z art. 13b ustawy – wykładnia ww. przepisów regulujących kwestie świadczeń osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa nie powinna budzić wątpliwości.

Pragnę również nadmienić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską z dnia 16 kwietnia 1998 r. (M.P. Nr 12, poz. 200) uznał państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944-1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, które było elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nierealizujące zwierzchnictwa narodu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że organ emerytalny zobowiązany został do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy.

Wskazanie okresów pełnienia ww. służby należy do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, który został zobowiązany, w myśl art. 13a ust. 1 ustawy do sporządzenia na wniosek organu emerytalnego, na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, informacji o przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy.

Postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń prowadzone będzie z urzędu i zostanie zakończone wydaniem przez organ emerytalny decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

[1] Monika Florczak-Wątor, artykuł w Przeglądzie Sejmowym 4(117)/2013 Kontrola konstytucyjności klauzul generalnych. Teza nr 1 (LEX 183248/1)

 

ZAPYTANIE DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PISMO PREZYDENTA FEDERACJI SSM P. ZDZISŁAWA CZARNECKIEGO DO POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

PRZEDSTAWIAMY LIST PREZYDENTA ZDZISŁAWA CZARNECKIEGO WYSTOSOWANY DO PANA DR JANUSZA ZEMKE - POSŁA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WRAZ Z JEGO ODPOWIEDZIĄ

 

List


 

 Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję za nadesłany list. Po konsultacji z prawnikami, zdecydowałem się na skierowanie – w zgłoszonej przez Pana sprawie – listu do Pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej F. Timmermansa.

Z poważaniem,

Janusz ZEMKE

 

Odpowiedź


 

PONIŻEJ PODAJEMY LINK DO STRONY, KTÓRA POSIADANA WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE EMERYTUR

 

http://igiifp.xp3.biz/index.html

 

 

 Indywidualne pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich

·        Wnioski mają mieć charakter indywidualny. Nie piszemy pism grupowych.

·        Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, do ewentualnego kontaktu nr telefon, mail).

·        Adres RPO ze strony internetowej.

·        Tytuł dokumentu: wniosek o pomoc w ochronie praw naruszonych przez władze publiczną.

·        Na początku określenie, jakiej ustawy sprawa dotyczy, czyli ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U z 30.12.2016 r. poz. 2270). Nie używajmy określenia „ustawa dezubekizacyjna”, bo sami się pogrążamy. UB nie ma od 1956 roku.

·         Nie konieczne muszą być wskazane artykuły z Konstytucji lub innych ustaw, które łamie ta ustawa, ale decyzja należy do piszącego. Kilka przykładowych zapisów propozycji, które należy sobie dostosować indywidualnie (nie powielać w całości), które FSSM wykorzystywała w listach na szczeblu krajowym i międzynarodowym i które można przywołać w piśmie:

- „naruszenie podstawowych zasada konstytucyjnych i innych ustaw”,

-„karanie emerytowanych funkcjonariuszy po raz drugi” (dot. osób którym obniżono emerytury w 2009 r.),”

-„odebranie godnie nabytych praw”,

-„stosowanie bezprawnej odpowiedzialności zbiorowej wobec funkcjonariuszy, którzy godnie służyli Polsce”,

-”bezzasadne restrykcje”,

- ”całkowite zaprzeczenie składnych przez Rząd RP zobowiązań funkcjonariuszom, którzy pozostali w służbie po 1990 r. a zostali przyjęci do tej służby na nowo”,

-„bezprzykładne ignorowanie zasad ciągłości państwa polskiego po 1990 r.”,

-„pozbawienie środków na normalne życie, w tym leczenie”.

·        Pokazać proporcje czasu służby, (jeśli to możliwe i celowe) np. przed 1990 r. pełniłem służbę 5 lat w Departamencie II, a po 1990 r – 20 lat w Policji.

·     Służba przed 31 lipca 1990 r.

·     Wskazanie okresów oraz w jakich jednostkach MSW i innych wymienionych w ustawie i na jakich stanowiskach pracował, a także, jakie posiadał stopnie, np. szeregowy do roku 1984, od 1985 roku ppor. MO po ukończeniu SP ASW.

·     Jakie były zadania ogólne jednostek, w których pełnił służbę (np. archiwum, administracja, łączność, obserwacja, czynności operacyjne, prowadzenie postępowań karnych)

·     Opisanie ogólnie, jakie zadania realizował w poszczególnych jednostkach - - prowadzenie obserwacji osób znanych mi z kryptonimów, wykonywanie czynności pomocniczych (np. kierowca, maszynistka, sekretarka, technik kryminalistyki), realizacja czynności procesowych na zlecenie i pod kontrolą prokuratury w sprawach o szpiegostwo itp.,

·     podkreślenie pełnienia służby w szczególnych warunkach zagrażających życiu i zdrowiu,

- informacja o odniesionych ranach i obrażeniach, chorobach związanych z wykonywanym zawodem.

·     Służba od 1 sierpnia 1990 r.

·        Ważne: czy coś zmieniło się w wykonywaniu obowiązków przed 1990 i po 1990 r . Jeżeli nic to podkreślić:

- to samo biurko,

- te same zadania i czynności,

- te same narzędzia.

·        Wskazanie okresów oraz w jakich służbach i jednostkach pracował, na jakich stanowiskach np. wykonawczych, kierowniczych, (od kiedy?, w jakich?), jaki miał najwyższy stopień i kiedy otrzymał,

·        Jakie były zadania ogólne jednostek w których pełnił służbę, np. pionu kryminalnego, pionu PZ, Zarządu Śledczego UOP, Zarządu II UOP itp.

·        Opisanie ogólnie, jakie zadania realizował w poszczególnych jednostkach. Szczególnie należy eksponować służbę w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, a jak jest to trudne np. służba w kadrach, należy eksponować zapisy z roty ślubowania np. policyjnego, ABW itp.(np. Policja „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”).

·        Opisać rany, uszczerbki na zdrowiu, wypadki odniesione czasie służby (kiedy, jakie? W jakiej sytuacji? Np. pościg za sprawcą napadu.

·        Opisać udział np. misjach, uzyskane na szkoleniach, kursach certyfikaty służb zagranicznych, reprezentowanie na forach międzynarodowych danej służby lub państwa polskiego.

·        Otrzymane odznaczenia państwowe i medale resortowe (kiedy? jakie?)

·        Udokumentowane nagrody, pochwały wyróżnienia Ministra, Premiera (kiedy? Za co – ogólnie! np. za realizację sprawy szpiegowskiej, za realizację sprawy związanej z likwidacją zorganizowanej grupy przestępczej).

·        Wskazać skutki ustawy - po obniżeniu lub pozbawieniu świadczenia, np. brak środków na leczenie, rehabilitacje, brak środków na opłaty czynszowe (media), spłacane kredyty, pożyczki (wzięte w innej sytuacji kredytowej), konieczność utrzymywania innych członków rodziny itp.

·        Na zakończenie pisma poprosić RPO o podjęcie działań mających na celu uchylenie niekonstytucyjnej ustawy i przywrócenie słusznych nabytych praw emerytalnych i rentowych.

 

Opracował:

Dariusz Deptała i Zdzisław Czarnecki

 

 KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDOWNE PRZEZ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP DO PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R. POZ. 2270).

Kancelaria Adwokacka

Adw. dr Marta Derlatka

ul. Łowicka 23 lok. 210 

02-502 Warszawa

tel. 501-066-799, 22-4061503

Kancelaria Adwokacka
Monika Gąsiorowska
ul. Elektoralna 4/6 lok 13
00-139 Warszawa
Tel. 22 8900343
monika.gasiorowska@adwokatura.pl
Zakres Krajowy i Międzynarodowy
inne informacje o kancelarii www.gasiorowska.eu, FB Kancelaria Adwokacka -
Monika Gąsiorowska

 

Kancelaria Adwokacka 

Profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz

ul. Staniszewskiego 6b/9

81 - 603 Gdynia

www.tomasz-koncewicz.eu

(zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)

 

Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Spółka Jawna
ul.. Sandomierska 8 Lok. 5,

02-567 Warszawa,

Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19
sekretariat@pietrzaksidor.pl, www.pietrzaksidor.pl
KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69

 

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
tel/fax 22 692 42 56
tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76
email: damian.sucholewski@adwokatura.pl

 

Kancelaria Lege Artis radca prawny Katarzyna Przyborowska

Warszawa

e-mail: kancelaria@przyborowska.eu

 

 

 

 

 W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jana Guza z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławem Czarneckim i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.

Poniżej zamieszczamy materiał ze spotkania, opracowany przez Panią Agnieszkę Skruczaj z Biura Prasowego OPZZ.

Byli pracownicy służb mundurowych zaniepokojeni zmianami w świadczeniach emerytalnych

Zmiany w świadczeniach emerytalnych budzą ogromny niepokój byłych pracowników służb mundurowych. W tej sprawie przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisławem Czarneckim i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.

Tryb i sposób procedowania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, St