Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

 Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin.., która pozbawia znaczną część emerytów służb specjalnych z okresu PRL świadczeń emerytalnych i rent oraz w sposób znaczny obniża świadczenia pozostałej grupie byłych funkcjonariuszy pojawiają się rożne inicjatywy:

- Inicjatywa byłych funkcjonariuszy z Legionowa o utworzeniu stowarzyszenia (komunikat w załączeniu).

- Organizacja konferencji dla osób "pokrzywdzonych" w Soczewce k/Płocka w lutym 2017 roku, podczas której zamierza się wypracować działania przeciwko skutkom tej ustawy.

 

KOMUNIKAT

W obronie naszych słusznych praw i godności!

 

Koleżanki i Koledzy, byli funkcjonariusze Policji, UOP i ABW, WOP i Straży Granicznej, BOR oraz byli żołnierze WP!

To co mogło się wydawać niemożliwe, a nawet absurdalne, stało się rzeczywistością. Parlament naszego Kraju, uchwalił ustawę odbierającą nam uczciwie i słusznie nabyte świadczenia emerytalne, w tym za służbę Ojczyźnie po 1990 r. Już samo nazwanie tej ustawy świadczy o cynizmie autorów i czysto propagandowym jej charakterze. Zawarte w niej uregulowania są całkowicie sprzeczne z Konstytucją RP i wynikającymi z niej zasadami państwa prawa. Ostatnie miesiące to medialny zalew kłamstw i przeinaczeń mających ukształtować w opinii publicznej obraz mitycznego „ubeka”, czy też „esbeka”, którego dosięga zasłużona „kara” za bliżej nieokreślone, ale skrajnie niegodziwe czyny. Dobrze wiemy jak bardzo krzywdzące i nieuczciwe są te działania, szczególnie w wydaniu kierownictwa MSWiA. Wystarczy przypomnieć, nie nam lecz autorom tej oszczerczej i podłej kampanii, że w 1990 r. wstąpiliśmy do Policji lub w szeregi innych formacji i przez kolejne lata służby nie sprzeniewierzyliśmy się złożonemu ślubowaniu. Pozostaliśmy wierni słowom przysięgi i naszej Ojczyźnie. Niestety, nasze Państwo reprezentowane przez aktualny rząd, nie tylko nie dotrzymało zobowiązań podjętych w 1990 r., lecz potraktowało nas jak ludzi wyjętych spod prawa.

 

Koleżanki i Koledzy!

Bez względu na nasze rozgoryczenie i doznaną krzywdę, musimy być razem i z determinacją, w sposób przemyślany, walczyć o przywrócenie naszych praw, honoru
i godności, tak dla nas, jak i - co ważniejsze - naszym bliskim. Formą zorganizowania się, w celu podjęcia skutecznych i zgodnych z prawem działań, jest utworzenie stowarzyszenia. Jego członkami powinni zostać przede wszystkim wszyscy ci, których ta nikczemna ustawa bezpośrednio dotyczy. Posiadamy ogromny potencjał, który musimy wykorzystać. Nie zamykamy się jednak przed przedstawicielami innych grup zawodowych, których podobne restrykcje już spotkały lub mogą spotkać wkrótce. Pamiętajmy! Będzie nas więcej, będziemy bardziej skuteczni!

Jako grupa inicjatorów utworzenia stowarzyszenia podjęliśmy wstępne działania, które pozwolą na możliwie szybkie zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Wiedza, umiejętności i doświadczenie każdego z nas, jako przyszłych członków stowarzyszenia, będą bezcenne. Zapewniamy, że cele tworzonej organizacji nie stoją w sprzeczności z zakresem zadań stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Ich dotychczasowa działalność dla dobra nas wszystkich zasługuje na najwyższe słowa uznania. Naszą intencją jest natomiast zmobilizowanie i skoordynowanie działań jak największej grupy ludzi do realizacji wspólnego celu, którym jest obrona naszych praw do godnego życia po zakończonej służbie.

Apelujemy! Jeżeli przedstawione cele są Wam bliskie,organizujcie się na poziomie województwa. Wybierzcie dynamicznego lidera, który jako przedstawiciel środowisk byłych policjantów i funkcjonariuszy innych służb oraz żołnierzy zgromadzi wokół siebie grupę inicjatywną a następnie weźmie udział w zebraniu założycielskim przyszłego stowarzyszenia.

Uznając potrzebę integracji, w bliskiej perspektywie przewidujemy członkostwo nowo powstałego stowarzyszenia w FSSM RP.

 

Uwaga! Działania musza być podejmowane bezzwłocznie!

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 607 753 416 lub 607 753 419
w godz. 10:00 – 16:00.

Liderów prosimy zgłaszać na adres e-mail: emrent2016@gmail.comz podaniem kontaktowego nr telefonu, na początek w celu weryfikacji i potwierdzenia zgłoszenia.

Kolejne informacje będą publikowane wkrótce.

Grupa INICJATYWNA 

 

 

 KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

 

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym.

Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000,zł – na konfereNcję oraz finansowane przez SEiRP 16.000,zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych.

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o numerze:

 

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

 

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.


Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

 

 Warszawa, 2017.01.05

Komunikat

dotyczący procedury sądowej

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. ustawa „dezubekizacyjna”, informujemy zainteresowanych, że:

1.  Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).

2.  Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA. Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Wzór takiego odwołania zamieścimy na naszej stronie internetowej. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych ukształtuje, w niedalekiej przyszłości, zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa.

Pamiętajmy!

·        jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,

·        jeśli odwołanie składamy osobiście w ZER, powinniśmy mieć drugą kopię odwołania, na której przyjmujący pracownik pieczęcią i podpisem potwierdza nam jego złożenie.

3.  Wyrok sądu I instancji może być dwojaki:

a.   sąd może uznać że zmniejszenie emerytury/renty było bezprawne. W takiej sytuacji ZER MSWiA może wnieść apelację do sądu II instancji i zapewne to zrobi.

b.  sąd może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem. W tej sytuacji emeryt/rencista może wnieść apelację do sądu II instancji. Wniesienie apelacji jest bezpłatne.

4.  Wyrok sądu II instancji może być, podobnie jak I instancji, dwojaki:

a.   sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny co oznacza, że nie można go zaskarżyć. W tej sytuacji należy się zwrócić do ZER MSWiA o wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami.

b.  sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona zgodnie z prawem. Wyrok taki staje się natychmiast prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu.

Ważne! Od wyroku sądu II instancji przysługuje jeszcze środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wyroku tego sądu wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie wstrzymuje ona jednak wykonania wyroku prawomocnego sądu II instancji.

5.W sytuacji opisanej w 4b emeryt/rencista będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na wniesienie takiej skargi mamy 6 miesięcy od dnia wydania wyroku sądu II instancji[i] lub wydania wyroku przez Sąd Najwyższy jeśli była wniesiona skarga kasacyjna. Wniesienie skargi do TPC jest bezpłatne. Postaramy się zamieścić na naszej stronie internetowej wzór takiej skargi.

Jeśli w czasie wydania orzeczenia sądu II instancji, w Trybunale Konstytucyjnym będzie zawisła skarga dotycząca ustawy „dezubekizacyjnej”, co do zasady skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, będzie można wnieść w terminie 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jako organizacja, podejmuje inne prawne działania, mające na celu zainteresowanie międzynarodowej opinii prawnej ustawą „dezubekizacyjną” m.in.:

1. Wysłano listy informacyjne do organów Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Komisja Wenecka).

2. Zainteresowanie sprawą Trybunału w Strasburgu.

3. Zainteresowanie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy….,międzynarodowych organizacji służb mundurowych (EUROCOP, EUROMIL).

 

 

 KONFERENCJA KLUBU PARLAMENTARNEGO PIS SALA KOLUMNOWA SEJMU RP


 

 Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM  FUNKCJONARIUSZY POLICJI 

1. W dniu 16 grudnia 2016 r. na 33 posiedzeniu Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2. Ustawa został przyjęta w wersji przedłożonej przez Rząd RP. W toku prac sejmowych  komisji  administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji polityki społecznej i rodziny (posiedzenia w dniach: 13 grudnia oraz 15 grudnia 2016 r.) zgłoszonych zostało szereg poprawek. Poseł Marek Wójcik w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawki mające na celu - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  24 lutego 2010 r. dotyczącym tzw. pierwszej ustawy "dezubekizacyjnej" - zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy wykonujących służbę wyłącznie do 1990 r. od funkcjonariuszy poddanych weryfikacji i kontynuujących służbę w III RP. Nadto w szeregu zgłoszonych przez Pana Posła  poprawkach do art. 13 b, który zawiera rozbudowany (w stosunku do regulacji zawartej w ustawie z 2009 r.) katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji - autor poprawek proponował wyłączenie spod regulacji byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wszystkie zgłoszone poprawki zostały negatywnie przegłosowane.

Połączone komisje przyjęły wyłącznie poprawki zgłoszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

3. Następstwa prawne przyjętej przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 r. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... to przede wszystkim:

- znaczący wzrost liczby osób, których będą dotyczyły postanowienia ustawy

ustawa z 2009 r. według szacunku przedłożonego przez ZEiR MSW zmniejszała świadczenia emerytalne ponad 23 tys. byłych funkcjonariuszy, przyjęta przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016 r. regulacja może obejmować swoimi konsekwencjami około 200 tys. osób - cytat za opinią z dnia 13 grudnia 2016 r. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ustawa z 2009 r. w zasadzie nie dotyczyła byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (za wyjątkiem osób zatrudnionych w Akademii Spraw Wewnętrznych), natomiast przyjęta w dniu 16 grudnia 2016 r. regulacja obejmuje swoimi  unormowaniami także funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy pełnili służbę np. w Departamencie Społeczno-Administracyjnym, komendantów, czy niektórych jednostkach szkoleniowych tej służby,

- postanowienia art. 15 c ustęp 1, pkt 1. w którym przyjęto, że emerytura wynosi 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa - takie unormowanie w przypadku osoby, która pełniła służbę wyłącznie do 1990 r. może skutkować odmową prawa do świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego, przy równoczesnym nie spełnieniu warunków wymaganych z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego (funkcjonariusze w okresie PRL, podobnie jak i w okresie II i III RP nie opłacali składek z tytułu ubezpieczenia społecznego czynił to za nich budżet Państwa), w takim przypadku nie można wykluczyć skierowania tych wszystkich świadczeniobiorców do jednostek pomocy społecznej, co przyczyni się do znaczącego zwiększenia liczby osób, które będą zmuszone do korzystania z takiej  formy pomocy ze strony państwa, bowiem działaniem alternatywnym jest tutaj wyłącznie eutanazja, nie akceptowana w polskim systemie prawa,

- postanowienia art. 15 c ustęp 3., w połączeniu z emeryturą, która będzie stanowiła  0%  podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa - takie unormowanie w przypadku osoby, która pełniła służbę lub pracowała także po 1990 r. oznacza odebranie praw nabytych słusznie, bowiem służąc np. w Policji, ABW, Straży Granicznej jej status został określony w wyroku TK z dnia 24 lutego 210 r., natomiast w przypadku gdy taka osoba była zatrudniona i uiszczała z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne  wyznaczenie wysokości emerytury stanowi działanie o charakterze dyskryminującym, wysoce represyjnym, bowiem  nie można pozbawić wybranej grupy obywateli praw przysługujących wszystkim obywatelom RP,

- postanowienia art. 8a w którym Minister Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł skorzystać z uprawnienia do wyłączenia stosowania art. 15 c i tym samym osoba co do której podejmie taką decyzję uzyska prawo do naliczenia świadczenia według regulacji obowiązujących pozostałych świadczeniobiorców -  zapis normy zawartej w art. 8a stanowi o uznaniowości Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie oceny, kto z byłych funkcjonariuszy zasługuje na prawo do świadczenia w nie zmniejszonej wysokości, nie można wykluczyć, iż wiedza byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na temat dawnych środowisk opozycji będzie miała w tym przypadku rozstrzygające znaczenie i  tym samym nie można także wykluczyć, że ta właśnie wiedza stanowi istotny cel takiej redakcji unormowania art. 8a, należy podkreślić, że pierwsza ustawa "dezubekizacyjna" z 2009 r. w decyzji orzekającego sądu pozostawiała przyznanie prawa do nie zmniejszonego świadczenia emerytalnego, w przypadku przeprowadzenia dowodu wskazującego na czynne wspieranie organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego, organ administracji państwa nie miał w tym względzie żadnych uprawnień a kontrola sądowa gwarantowała obiektywność wydawanych decyzji,

- postanowienia art. 22 a w którym rentę inwalidzką zmniejsza się o 10 % podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa - zapis normy zawartej w art. 22a będzie skutkował tym, że wypłacane świadczenie będzie podlegało radykalnemu zmniejszeniu mimo, że inwalidztwo pozostaje w bezpośrednim związku z pełnioną w służbą, w tym służbą pełnioną już po 1990 r.

 

Opracował

/Zespół Analityczny FSSM/

 

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO WICEPRZEWODNICZĄCEGO  ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

 

 W trakcie posiedzenia (nadal trwającego) komisji sejmowych Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, głos zabrał wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

Wypowiedź Andrzeja Szarego (od 16:32 - 16:37)
(...) Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowna Komisjo,

nazywam się Andrzej Szary i jestem wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Reprezentuję tu Federację Związków Zawodowych pozostałych Służb Mundurowych, postaram się krótko, szanuję to, że w ogóle Komisja po raz kolejny podchodzi do tego tematu. Ja tę dzisiejszą dyskusję rozumiem w ten sposób, że ten art. 15c ust. 3, który my kwestionujemy od samego początku, na I czytaniu gdzie byłem tu obecny - nadal pozostaje w zapisie.

To jest nie do przyjęcia szanowni państwo. - Bo żeby ten artykuł, teraz zestawić z tą poprawką, którą pan minister tak bardzo inteligentnie przedstawił, jest to ewidentna wrzutka, która nie rozwiązuje żadnego problemu. Problemem nie jest artykuł wyjątkowy, tylko problemem jest artykuł ustępu trzeciego. I tu wszyscy posłowie o tym mówią i myślę, że również posłowie rządzący też wiedzą, o czym wyraźnie rozmawiamy. W ten sposób szanowni państwo, nie zamydlicie nam oczu. Poprawka artykułu 8a, gdzie jest zapisane (ten drugi ustęp, czy punkt): rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po 12.09.1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia...

Szanowni państwo, jeżeli ktoś sobie przeczyta rotę ślubowania funkcjonariuszy służb mundurowych, to zapis: z narażeniem życia i zdrowia, jest wszędzie i rzetelne wykonywanie służby też jest wszędzie. W związku z tym ja postawię taki wniosek panie ministrze, że chętnie byśmy poparli tę poprawkę w taki sposób, że wszyscy policjanci, którzy spełniali te dwa kryteria będą mieli zaliczone decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji emerytury według propozycji z lipca br. Te dwa sześć.

W związku z tym proszę szanowni państwo, abyście  naprawdę się zreflektowali. Proszę mi wybaczyć podniesiony ton, nie będę więcej zabierał głosu, ale uważam tak: przytoczony tutaj dzisiaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mam wrażenie, że nie jest tutaj nikomu potrzebny. Na tej sali, tu jest po prostu chęć dokonania zemsty politycznej - mówię o policjantach, którzy pracowali i służyli przed 1989 r. i 1990 rokiem Nigdy nie mówiliśmy jako związki zawodowe służb mundurowych, że chcemy bronić ubeków, esbeków. Nie będziemy tego robili, próba wciśnięcia nas w taką retorykę jest niewłaściwa.

Nie tak dawno Sąd Najwyższy wydał opinię, gdzie nazwał tę ustawę jako zawierającą rozwiązania represyjne. Ja to potwierdzam, bo to co państwo rządzący przygotowali w poprawkach, że 0 %, że renta inwalidzka będzie co roku obniżana o 10% to nie jest restrykcja - to jest represja. A do represji może być tylko upoważniony sąd. Tu nawet nie ma prawa do sądu. Kogo państwo uważacie, że krótkotrwała służba przed dniem 31 lipca 1990 r. - minister powiedział, że to być może nawet okres jednego dnia (A. Czartoryski - panie przewodniczący - szanując pańską wypowiedź, próbował przerwać wypowiedź A. Szarego przewodniczący Komisji lecz  nastąpiły oklaski...) - dalej A. Szary - będę kończył (A. Czartoryski - nie, nie chodzi o to, żeby pan kończył, tylko - czy pańska poprawka jest tutaj na stole? Moja poprawka to jest ta, którą zgłaszałem i miał ją przedstawić poseł Wójcik. Poseł Panu przekazał, że pan ją przedstawi...) Znaczy ja szanowni państwo - ja mogę ją odczytać, albo poseł Wójcik odczyta (A. Czartoryski: bardzo pana proszę...)

Jeszcze dokończę jedno zdanie: szanowni państwo, nie tak dawno minister i pani premier nazwała przedstawiając projekt tej ustawy, że to są osoby, które służyły w systemie  totalitarnym i że to są sługusy Moskwy. Nie wyszczególniła, że to dotyczy tych policjantów, którzy pracowali po 1989 roku. W opinii publicznej zostaliśmy potraktowani wszyscy równo. Wszyscy równo. Ja oczekuję od państwa posłów żebyście nas reprezentowali wszyscy. I tak, jak to było mówione - dyskusja jest w mojej ocenie bardzo spokojna i merytoryczna, ale argumenty merytoryczne nie znajdują żadnego odzewu po stronie rządowej.

Panie ministrze Zieliński, przy pełnym szacunku, naprawdę to od pana tu dzisiaj dużo zależy. Posłowie zagłosują tak, jak pan powie. Próba przekonania nas dzisiaj do tego, że to jest rozwiązanie sprawiedliwe i dobre i zgodne z zasadami zaufania do państwa, sprawiedliwości społecznej, prawidłowej legislacji, ochrony praw nabytych, naprawdę - ja jestem policjantem i prawo także dobrze znam. Nie trzeba być wielkim filozofem, żeby zrozumieć o co tu chodzi. Jeżeli chcecie państwo uzyskać środki budżetowe i przeznaczyć je dla osób (panie, panie...przerwał przewodniczący Czartoryski) już kończę panie przewodniczący...(A. Czartoryski - prosiłbym o przedstawienie tej poprawki) Panie przewodniczący, panie ministrze, mam nadzieję, że państwo posiedzicie tu jeszcze dłużej i podejmiecie decyzję, która nie odbije się retorsjami w Polsce i zagranicą, bo na pewno związki zawodowe służb mundurowych tematu nie odpuszczą i będziemy starali się... (A Czartoryski: rozumiem, że są to groźby, w takim razie pan tę poprawkę przedstawi?) A. Szary, przedstawi pan poseł Wójcik - dziękuję bardzo (oklaski)

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZG NSZZ  POLICJANTÓW                         

 

 W związku  z ostatnimi wydarzeniami i wezwaniem policji do ochrony części parlamentarzystów i zabezpieczenia obiektów państwowych w Warszawie, w tym Sejmu RP, negatywnie oceniam próby wykorzystywania policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego przez różne środowiska polityczne. Funkcjonariusze policji pod Sejmem RP działali na rozkaz i w granicach obowiązującego prawa.  Polska policja i jej funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ustawowych obowiązków i składanej roty ślubowania, stojąc przede wszystkim na straży bezpieczeństwa wewnętrznego naszej Ojczyzny i jej mieszkańców. Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje utratę zaufania Polaków do naszej formacji doprowadzi również do pogłębienia podziałów społecznych.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Prezentujemy link do Apelu Zarządu Głównego NSZZ P do parlamentarzystów w sprawie projektu ustawy 


 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Można nas również znaleźć na faceboob-u oraz twitterze. Poniżej podajemy linki:

 https://www.facebook.com/NiezaS%C5%81U%C5%BBYLI%C5%9AMY-346777049019822/

 https://twitter.com/niezaSLUZYLISMY

 

 

 

 Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 
W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego;
 
Zgłosiłem zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10-13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki.
 
Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI
Przewidziałem udział 500 osób.
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektu zmiany tej ustawy.
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie  o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.
 

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb mundurowych będąca protestem:

•         przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

•         zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko:

•         Łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw;

•         Kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym służbę przed 1990 rokiem (ze wskaźnika 0,7% na 0,5% - nieznanym w naszym systemie prawnym);

•         Drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych (ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto);

•         Kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w listopadzie br.;

•         Wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych;

•         Pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej;

•         Obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”.

•         Zwalaniu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc.

W manifestacji uczestniczyli i głos zabrali, Posłowie: Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Michał Szczerba i Borys Budka (PO), byli posłowie, przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych, w tym m.in.: Stanisław Wziątek i Andrzej Rozenek.

W czasie ponad 3 godzinnego trwania manifestacji głos zabierali przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FSSM RP, w tym między innymi:

•         Zdzisław Czarnecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

•         Adam Miksiewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

•         Maciej Niepsuj - Prezes Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa;

•         Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej,

•         Marek Bielec – członek Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

•         Leszek Sucholewski – Prezes Stowarzyszenia byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

•         Tadeusz Kowalczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Na manifestacji byli też z nami nasi szefowie, którzy zabierali głos, a wśród nich: gen. insp. Policji w st. spocz. Leszek Szreder – były Komendant Główny Policji, gen. bryg w st. spocz. Mirosław Gawor – były Szef Biura Ochrony Rządu. Głos zabierało też szereg innych osób: zwykli funkcjonariusze z różnych służb i ich rodziny, których chce się w sposób perfidny i niezgodny z prawem pozbawić środków do godnego życia, leczenia i normalnej egzystencji.

Odczytano także dwa ważne dokumenty, listy skierowane do Ministra Mariusza Błaszczaka przez:

•         byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych: Henryka Majewskiego, Andrzeja Milczanowskiego, Leszka Millera, Krzysztofa Janika, Ryszarda Kalisza i Bartłomieja Sienkiewicza;

•         byłych szefów służb UOP, ABW oraz AW: Andrzeja Milczanowskiego, Pawła Białka, Andrzeja Kapkowskiego, Jerzego Nóżkę, Krzysztofa Bondaryka , Dariusza Łuczaka.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Policją, która manifestację zabezpieczała.

Z.C.

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA PROTESTU

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ GODZINY PIERWSZEGO CZYTANIA

nastąpiła zmiana rozpoczęcia zgromadzenia z godz. 16.00 na godz. 14.00.

Zgromadzenie odbędzie się więc, 2 grudnia 2016 r. o godz. 14.00-20.00.

Zdzisław CZARNECKI
Prezydent Federacji

 

 

 Warszawa, dnia 26 listopada 2016r.

 

Szanowni Państwo !!!

Koleżanki i Koledzy

 

Kolejny raz „rządzący” w imieniu suwerena podejmują działania godzące w środowiska mundurowe

W lutym 2016 r kierownictwo MSWiA rozpoczęło propagandowy atak na środowiska byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, poprzez:

1. Dzielenie funkcjonariuszy na lepszych i gorszych.

a) kilku tysiącom funkcjonariuszom i żołnierzom dano „propozycję nie odrzucenia”- dobrowolne odejście ze służby lub przeniesienie na inne stanowisko, w innej jednostce. Zaplanowano „rok 2017 to rok policji bez milicji”,

b) ograniczono uprawnienia emerytów w ceremoniałach wojskowym i policyjnym (nieudzielanie asysty podczas ceremonii pogrzebowych),

c) przedstawiano nieprawdziwe dane o emeryturach byłych funkcjonariuszy, podając że średnia emerytura to 6.000 zł a niektórzy pobierają nawet po 20.000 złotych. Daliśmy temu odpór w opracowaniu Federacji „EMERYTURY MUNDUROWE i OCENA PLANU ICH OBNIŻENIA”, które w maju 2016 r przekazaliśmy do mediów, parlamentarzystom oraz organizacjom zrzeszającym emerytów mundurowych

Przedstawione powyżej działania były przygotowaniem „artyleryjskim” do zmiany świadczeń emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie PRL

12 lipca MSWiA przedstawił zarejestrowany pod nr UD 103, do którego zostały dołączone opinie i stanowiska

- Rządowe Centrum Legislacji (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) - wartość proponowanego wskaźnika 0,5 % nie znajduje odzwierciedlenia w systemie powszechnym, w projekcie brak jest wyczerpującego uzasadnienia dla przyjętej wartości 0,5 % wskaźnika - bowiem w systemie powszechnym jest obecny wskaźnik 0,7 %, nadto projektowana zmiana ma istotny wpływ na zakres przedmiotowy ustawy, czyli krąg organów bezpieczeństwa, znaczące poszerzenie kręgu organów bezpieczeństwa państwa nie zostało odpowiednio uzasadnione,

- Porozumienie Zielonogórskie (pismo z dnia 3 sierpnia 2016 r.) - działania odbierające nabyte uprawnienia podważają zaufanie do Państwa,

- Ministra Spraw Zagranicznych (pismo z dnia 25 lipca 2016 r.) - nie dopełnienie przez autorów projektu obowiązku przestrzegania zasady proporcjonalności oraz zasady pewności prawa, co w przypadku przyjęcia projektu przez Parlament RP może skutkować w przyszłości licznymi postępowaniami przed sądami międzynarodowymi,

- Ministra Zdrowia (pismo z dnia 20 lipca 2016 r.) - zwrócił uwagę na zagrożenie istotnego, proporcjonalnego zmniejszenia przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, co nie zostało uwzględnione w ocenie skutków proponowanego projektu.

- Ministra Skarbu Państwa (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) - autorzy projektu nie przeprowadzili testu proporcjonalności dla proponowanych zmian, nie dochowując zasad najwyższej ostrożności i staranności w procedowaniu przedmiotowego projektu.

Swoje stanowiska negatywne wyraziło szereg organizacji pozarządowych z których Niezależny związek Zawodowy Policjantów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zwróciły uwagę na niekonstytucyjność oraz rozszerzenie „karania” na wdowy i sieroty” .

W dniu 14 listopada 2016 r projekt zmiany ustawy o nr UD103 został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jednakże to nie jest konsultowany projekt z 12 lipca , tylko projekt „NOWY” projekt zmieniający zarówno podmiotowo jak i przedmiotowo zakres proponowanych zmian. To oszustwo i manipulacja.

1) Dwa odmienne projekty ustaw figurują równolegle pod tym samym numerem UD 103.

- na oficjalnych stronach internetowych MSWiA i Kancelarii Premiera RP – projekt ustawy z 12 lipca wraz z konsultacjami społecznymi,

- zaś na stronie RCL projekt ustawy z 14 listopada 2016 r.

Opatrywanie dwóch różnych dokumentów tą samą sygnaturą to przestępstwo.

Opinia publiczna, która może zapoznawać się z treścią projektu zamieszczonego na stronach MSWiA i Premier RP nie ma pojęcia, że projekt „wzbogacony” o:

- zmianę podmiotową w projekcie z 12 lipca „służba w organach bezpieczeństwa państwa” w projekcie z 14 listopada „”służba na rzecz państwa totalitarnego”. Kogo w przyszłości planuje się objąć (nauczycieli, urzędników, kolejarzy itp.) ?

- kuriozalną „autopoprawkę” – wykreślenie punktu 15 b (skonsultowanego) i dopisanie punktu 15c - godzącego w prawa człowieka, wolności i demokracji, powodującą, że bez względu na ilość lat służby w okresie III RP - maksymalne świadczenie to 2073 zł (brutto)

2) Projekt jest faktycznie ustawą karną represjonującą wszystkich byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, w tym również służących bezpieczeństwu III RP. Ma charakter represyjno-odwetowy.

3) Nie został poddany żadnym konsultacjom. Może to być podstawą do złożenia zawiadomienia o przestępstwie urzędniczym. Zmiana treści projektu ustawy, niepoinformowanie o autopoprawce i niepoddanie społecznej konsultacji to przestępstwo – sytuacja identyczna jak w sprawie afery Rywina i słynnego przypadku "i/lub czasopisma”.

4) Twierdzenie., ze byli funkcjonariusze i żołnierze otrzymali świadczenia będące bezprawnym przywilejem od władz PRL. jest niezgodne z prawem, gdyż uzyskały je słusznie, w niepodległej Polsce, w sposób przewidziany przepisami prawa.

5) Prawo do zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy lub po osiągnięciu wieku emerytalnego jest podstawowym prawem człowieka. Pozbawienie uprawnionych praw nabytych do świadczeń emerytalno-rentowych narusza gwarancje wynikające z Konstytucji,

6) Nie zdarzyło się nic ze strony świadczeniobiorców (zdrada ojczyzny, wystąpienia przeciwko państwu) co uzasadniało by obniżenie świadczeń . Pro­jektodawcą powodują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych (rozdawnictwo). Brakuje pieniędzy na realizację programu wyborczego.

6) Podkreślić należy, że podmiotowe rozwiniecie projektu zmiany ustawy będzie skutkować, że obejmie ona również wbrew zapowiedziom Premier RP, Ministra SWiA również byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej jako słuchaczy, studentów, kursantów Akademii Spraw Wewnętrznych oraz kilkanaście tysięcy policjantów absolwentów Studiów Podyplomowych oraz różnych kursów organizowanych centralnie dla wszystkich służb dla obniżenia kosztów.

3) W podejmowane działanie wpisują się wypowiedzi niektórych polityków (Kornel Morawiecki), który proponuje aby takimi rozwiązania objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych.

Proszę powyższe pismo oraz załączone do niego stanowisko FSSM przekazywać podczas spotkań z parlamentarzystami, politykami, samorządowcami, przedstawicielami mediów.

Zdzisław Czarnecki

Insp. w st. spocz.

UCHWAŁA


 

STANOWISKO FEDERACJI

 


 

OPINIA PRAWNA


 

 

 

 


 

 

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI NSZZ POLICJANTÓW Z SEKRETARZEM STANU W MSWIA JAROSŁAWEM ZIELIŃSKIM I KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI NADINSP. DR JAROSŁAWEM SZYMCZYKIEM


 

 

INFORMACJA POKONFERENCYJNA 

„SŁUŻBY MUNDUROWE W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”

 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
 
W dniu 26 września 2016 r. w Hotelu Gromada w Warszawie byliśmy jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizatorami konferencji pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelski”. Cel naszego, pierwszego tego typu, spotkania było:
1. Integracja społeczeństwa i środowiska służb mundurowych, zwłaszcza emerytów, wobec istniejących zagrożeń.
2. Zainteresowanie problemami emerytów służb mundurowych obywateli, a zwłaszcza parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowych.
3. Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy emerytów służb mundurowych w działalności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
4. Zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami dla jedności środowiska służb mundurowych i stabilności uprawnień wynikających z praw nabytych.
5. Wymiana doświadczeń na temat zagrożeń w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Zaprezentowanie obowiązków państwa wobec funkcjonariuszy i żołnierzy służb mundurowych z uwzględnieniem emerytów i rencistów.
7. Przedstawienie polityki senioralnej w odniesieniu do członków organizacji emeryckich służb mundurowych.
8. Przedstawienie głównych kierunków działań Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w aktualnej sytuacji społeczno – politycznej.
 
Wśród wielu naszych prelegentów swoje wystąpienia zaprezentowali między innymi:
1. Andrzej Milczanowski b. Minister Spraw Wewnętrznych
2. Henryk Majewski b. Minister Spraw Wewnętrznych
3. Janusz Zemke b. Minister Obrony Narodowej
4. Jerzy Jaskiernia Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich
5. gen. Adam Rapacki b. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6. gen. Michał Otrębski b Komendant Stołeczny Policji 
7. gen. SG Tadeusz Frydrych
8. gen. dyw. dr Franciszek Puchała 
Konferencja miała wielkie wsparcie przedstawicieli świata nauki, wybitnych profesorów oraz cywilnych środowisk emeryckich. Niestety pomimo skierowanych zaproszeń w konferencji nie wzięli udziału Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz aktualni Szefowie Służb. 
 
Na podstawie wystąpień, debat oraz licznych wypowiedzi uczestników sformułowano następujące wnioski :
wyrażono głęboką troskę o stan bezpieczeństwa państwa
zadeklarowano szerokie wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym
wyrażono zaniepokojenie przejawami nierespektowania prawa w Polsce, w tym praw nabytych oraz stosowanie odpowiedzialności zbiorowej
wskazano na racjonalność wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytów mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa
niepokojącym jest dzielenie emerytów mundurowych z uwagi na czas pełnienia służby
zaniepokojenie budzi ubożenie emerytów mundurowych i pogarszająca się opieka medyczna
zaproponowano powołanie grupy roboczej do opracowania rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i funkcjonariuszy
zwrócenie się o włączenie przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych do prac Forum Dialogu Społecznego – podstolik ds. służb mundurowych
zaproponowano zwrócenie się  do uczelni prowadzących wydziały o kierunku „bezpieczeństwo narodowe” o prowadzenie  badań w środowisku mundurowym, z uwzględnieniem emerytów mundurowych
Wszystkie powyższe wnioski zostaną w najbliższym czasie przesłane do Prezydenta PR Andrzeja Dudy, Marszałków Sejmu i Senatu, Premier Beaty Szydło, ministrów SWiA, MON, Szefów Służb, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczących Sejmowych Komisji Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej i dopisać wg. uznania
Dziękując wszystkim, których społeczna praca przyczyniła się do sukcesu Naszej pierwszej konferencji chciałbym poinformować, że wszystkie szczegółowe wystąpienia zostaną opracowane i przesłane Państwu w ramach wydawnictwa pokonferencyjnego. 
 
Z wyrazami Szacunku

Zdzisław Czarnecki 
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


XXIV OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH "KARPACZ 2016"


 

 

 INFORMACJA PRASOWA W SPRAWIE KONFERENCJI 

„SŁUŻBY MUNDUROWE W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”

 
 
TEMAT                                     „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelski”
Organizator                              Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Termin                                     26.09.2016 r. godz. 10-17
Miejsce                                    Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (róg ul. Żwirki i Wigury)
 
Cel konferencji:
1. Integracja społeczeństwa i środowiska służb mundurowych, zwłaszcza emerytów, wobec istniejących zagrożeń.
2. Zainteresowanie problemami emerytów służb mundurowych obywateli, a zwłaszcza parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowych.
3. Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy emerytów służb mundurowych w działalności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
4. Zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami dla jedności środowiska służb mundurowych i stabilności uprawnień wynikających z praw nabytych.
 
TEMATYKA KONFERENCJI:
1. Integracja społeczeństwa i środowiska służb mundurowych, zwłaszcza emerytów, wobec istniejących zagrożeń.
2. Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy emerytów służb mundurowych w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji Polaków w kwestii bezpieczeństwa narodowego.
4. Wymiana doświadczeń na temat zagrożeń w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Zapoznanie z zagrożeniami dla jedności środowiska służb mundurowych u=i stabilności uprawnień wynikających z praw nabytych.
6. Prawa i obowiązki pracownika służb mundurowych wobec współczesnych zagrożeń.
7. Emeryci mundurowi w Polsce i innych państwach UE – prawa i przywileje.
8. Obowiązki państwa wobec funkcjonariuszy i żołnierzy służb mundurowych z uwzględnieniem emerytów i rencistów.
9. Polityka senioralna w Polsce. Rola i zadania mediów w organizacjach emeryckich służb mundurowych.
10. Główne kierunki działań federacji Stowarzyszeń Służb mundurowych RP oraz aktualne zadania wynikające z obecnej sytuacji