• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

WYROK "TK" W SPRAWIE P10/20 - INFORMACJA

  • sprawy emerytalne, komunikat
  • 17 czerwca 2021

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Jak już wielu z nas wie, w dniu wczorajszym, tj. 16 czerwca 2021 r. „Trybunał Konstytucyjny” rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie (sprawa P 10/20) dotyczące obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza, do której prawo zostało nabyte przed 1990 r.

W wydanym „orzeczeniu”, co nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem, organ ten, będący na co dzień realizatorem dyspozycji aktualnie rządzących uznał, że   art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez ustawę represyjną z 16 grudnia 2016 r., jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Odnotujmy, że „orzeczenie” to dotyczyło wyłącznie pytania o policyjną rentę inwalidzka i zapadło większością głosów, przy zdaniach odrębnych zgłoszonych przez Sędziów TK: Leona Kieresa i Piotra Pszczółkowskiego. Bliżej zainteresowanych już teraz odsyłamy na stronę internetową „TK”: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11565-obnizenie-wysokosci-policyjnej-renty-inwalidzkiej-bylego-funkcjonariusza-pelniacego-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa.

W najbliższych dniach opublikujemy pogłębiona analizę tego co się stało, szczególnie w odniesieniu do naszych spraw odwoławczych rozpatrywanych przez wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych sądów okręgowych. Już teraz jednak spieszymy wyjaśnić, że ww. „wyrok TK” nie powinien skutkować zmianą podejścia sądów orzekających do uchwały Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.

Oczywiście mamy na myśli tych sędziów, którzy zdecydowali się orzekać wg jej wskazań.

Komisja Prawna FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved