• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

PREZYDENT RP PODPISAŁ "USTAWĘ BŁASZCZAKA"

  • sprawy emerytalne
  • 31 grudnia 2016

30 grudnia 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał tzw. "ustawę Błaszczaka" czyli nowelizację ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), kończąc w ten sposób jej proces legislacyjny.
Proces, który od początku do końca przebiegał w sposób urągający wszelkim zasadom stanowienia prawa. Związki zawodowe funkcjonariuszy służb objętych ustawą otrzymały do zaopiniowania projekt inny od tego, który trafił pod obrady sejmu i komisji sejmowych spraw wewnętrznych i administracji oraz oraz polityki społecznej i rodziny. Przywoływane na posiedzeniach komisji przez posłów opozycji i ekspertów konkluzje zawarte w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r. Sygn. akt K 6/09 w sprawie zgodności z Konstytucją wcześniejszej ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy..., które powinny stanowić wykładnię dla prawa stanowionego oraz opinia Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2016 r. w sprawie procedowanego projektu ustawy, pozostawały bez reakcji projektodawców. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, stanowiący w komisjach większość, odrzucali wszelkie poprawki proponowane przez pozostałych uczestników posiedzeń, wykazując przy tym arogancję i butę nielicującą z mandatem posła na Sejm RP. Apogeum tego był akt swoistej politycznej dintojry, w którym obniżono procentowy wymiar emerytury z 0,5 proc. (jak było pierwotnie zapisane w projekcie) do "0 proc. podstawy wymiaru" za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa PRL.
"Ustawa Błaszczaka" została uchwalona przez Sejm 16 grudnia 2016 r. w okolicznościach wszystkim doskonale znanych tj. na posiedzeniu w Sali Kolumnowej bez udziału posłów partii opozycyjnych. Posiedzeniu, którego legalność budzi wiele wątpliwości. Również senacka komisja praw człowieka (!) nie wykazała się odrobiną refleksji i 20 grudnia 2016 r. ustawę bez poprawek przyjął Senat RP.
A teraz, pomimo ww. okoliczności i wątpliwości prawnych, Prezydent RP także ją zatwierdził .
Niestety.
(pewu)

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved