• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

PYTAMY ZER - ILU REPRESJONOWANYCH ZMARŁO?

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 2019

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.

L. dz. ZF-13/2019

DYREKTOR
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

ul. Pawińskiego 17/21,
02-106  Warszawa

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330), zwracam się o udostępnienie informacji, która będzie odpowiedzią na niżej postawione pytania:

 1. Wobec jakiej liczby osób:
  a. emerytów policyjnych,
  b. rencistów policyjnych oraz
  c. uprawnionych do renty rodzinnej,
  w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wydał decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, przywracające należną jej wysokość, obniżoną wcześniej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)?
   
 2. Wobec jakiej liczby osób:
  a. emerytów policyjnych,
  b. rencistów policyjnych oraz
  c. uprawnionych do renty rodzinnej,
  objętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku, Dyrektor ZER MSWiA wydał decyzje o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej?
   
 3. Ilu świadczeniobiorców objętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w ramach prawa wyboru, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zrezygnowało ze świadczenia emerytalnego/rentowego  pobieranego dotychczas z ZER na rzecz prawa do emerytury/renty z ZUS/KRUS lub MON.
   
 4. W ilu sprawach wszczętych z powództwa osób objętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej, w których występuje on w charakterze pozwanego, doszło wskutek śmierci do zmiany podmiotu po stronie powoda w ramach następstwa procesowego po zgłoszeniu się następców prawnych zmarłego? 

Pytania wynikają z następujących faktów:

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana do reprezentowania interesów członków wielu stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierzające do ochrony ich niezbywalnych praw. Informacje, o które się zwracamy, pozwolą nam na przygotowanie szczegółowego raportu obrazującego wielorakie, w tym tragiczne skutki społeczne spowodowane wejściem w życie i realizacją, w naszym głębokim przekonaniu skrajnie sprzecznej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 

                          Zdzisław  Czarnecki

                                  Prezydent
  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Wniosek w formacie .pdf

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved