• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne,
 • 14 listopada 2017

INTERPELACJE POSŁÓW .NOWOCZESNEJ

Posłowie .Nowoczesnej "nie zasypiają gruszek w popiele". W ostatnim czasie, w sprawie represyjnej ustawy emerytalnej, wystosowali 3 interpelacje do przedstawicieli rządu :
- 2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 do MSWiA w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
- 2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 do MRPiPS oraz MSWiA w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
- 2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 do MSWiA w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej. (tryb art. 8a ustawy - przyp.red.)
Z ciekawością oczekujemy na odpowiedzi na nie, będąc świeżo po lekturze Odpowiedzi Wiceministra Zielińskiego z 7 listopada 2017 r. na INTERPELACJE 15361 posłów .Nowoczesnej do MSWiA w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, której nie mogliśmy pozostawić bez komentarza...
 

 • sprawy emerytalne
 • 8 listopada 2017

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

 • sprawy emerytalne,
 • 30 października 2017

.NOWOCZESNA DEKLARUJE WSPARCIE DLA POSZKODOWANYCH REPRESYJNĄ USTAWĄ EMERYTALNĄ

Informujemy, że .Nowoczesna, obok aktywnego uczestnictwa w zbieraniu podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, prowadzi akcję „wsparcia dla osób niesprawiedliwie poszkodowanych zmianą ustawy o świadczeniach służb mundurowych”. Wszyscy, którzy w wyniku wejścia w życie przepisów tej ustawy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, mogą zgłaszać się do biur poselskich, struktur terenowych a nawet bezpośrednio do każdego z posłów tej partii o pomoc w rozwiązaniu różnych zaistniałych problemów.
Kontakty do biur poselskich znajdują się na stronie internetowej Sejmu w danych konkretnego posła (należy w wyszukiwarce na stronie wpisać „nowoczesna”, a następnie wybrać pozycję „Posłowie”),

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 5 października 2017

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Do Federacji docierają, niestety dość liczne, sygnały o tym, że niektóre z osób, poszkodowanych ustawą represyjną, z różnych przyczyn nie złożyły odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury / renty w terminie miesiąca od ich otrzymania. Zwykle są to osoby starsze i samotne, które nie do końca zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji, nie rozumiały jej i nie wiedziały lub nie miały do kogo zwrócić się o pomoc. Czy fakt przeoczenia tego terminu definitywnie zamyka im drogę odwoławczą?

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 25 września 2017

WZÓR ODPOWIEDZI NA PISMO Z SĄDU

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i oczekiwaniami naszego środowiska przedstawiamy przykładowy WZÓR „Pisma procesowego”, będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty. Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu.  Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.

Uwaga! Załączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM. Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się. 

Zespół Prawny FSSM

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 20 września 2017

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Do FSSM kierowane są pytania dotyczące różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Niniejszym odpowiadamy na najczęściej formułowane pytania:

 1. Czy jest jakiś termin na złożenie do Ministra wniosku z art. 8a?
 2. Czy od decyzji Ministra (wydanej ma podstawie art. 8a) będzie można się odwołać?
 3. Czy raz złożony wniosek zamyka możliwość ponownego złożenia wniosku do innego ministra, np. po zmianie rządu?
 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 14 września 2017

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 5 września 2017

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?

INFORMACJA ZASPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA”, informujemy:

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 września 2017

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Jednym z najczęściej kierowanych do FSSM RP przez osoby objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. jest pytanie:
Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 30 sierpnia 2017

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA PISMO SĄDU ?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął wysyłanie pierwszych pism sądowych, pad nazwą „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” zobowiązujących odwołujących się od decyzji  Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, do ...

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved