• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

SPRAWY REPRESJONOWANYCH W II INSTANCJI - STATYSTYKI

 • komunikat Komisji Prawnej
 • 19 kwietnia 2022

Na przełomie roku 2021/2022, korzystając z prawa jakie daje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpiliśmy do wszystkich Sądów Apelacyjnych z wnioskiem o udostępnienie informacji będących odpowiedzią na szereg pytań dotyczących stanu naszych spraw odwoławczych przeciwko Dyrektorowi ZER rozpoznawanych przez te sądy w II instancji. Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z powodów metodologicznych, wystąpiliśmy nieco wcześniej.

Odpowiedzi z poszczególnych sądów otrzymaliśmy w różnym czasie, stąd dopiero teraz jesteśmy w stanie udostępnić Koleżankom i Kolegom zestawienie informacji, które uzyskaliśmy.

Niestety, nie od wszystkich prezesów sądów apelacyjnych otrzymaliśmy dane w oczekiwanym przez nas zakresie. Niektórzy z nich, powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym na przepisy regulujące udostępnianie informacji przetworzonych, udzielili nam odpowiedzi cząstkowych lub nie udzielili jej wcale. Niemniej jednak informacje te, nawet w ograniczonym wymiarze, ukazują nam stan faktyczny, którego ocenę na tym etapie pozostawiamy naszym czytelnikom. Wkrótce opublikujemy naszą ocenę, w wymiarze pogłębionym.

Mamy świadomość, że w pierwszych kwartale b.r., na skutek apelacji ZER bądź odwołujących się, sądy apelacyjne, jako sądy II instancji, rozpoznały kolejne sprawy w liczbie trudnej do precyzyjnego ustalenia. Staramy się jednak pozyskiwać informacje na ten temat i sukcesywnie publikować je na stronie internetowej FSSM.


STAN SPRAW W SĄDACH APELACYJNYCH - Dane ogólne

(Na dzień 31.12.2021 r)

L/P

Sąd

Ogólna liczba wniesionych apelacji

Stan etatowy sędziów w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Liczba sędziów wskazanych do rozpoznawania spraw

Liczba spraw zarejestrowanych w referacie oczekującym

Przeciętny okres oczekiwania na rozpoznanie apelacji

Planowane działania przyspieszające rozpoznawanie spraw

  1.

SA w Białymstoku

Informacji nie otrzymaliśmy

6

6***

Nie ma

Ok. 6-7 mies.

Odmowa udzielenia odp.

 2.

SA w Gdańsku

Brak odpowiedzi

10

10***

Nie ma

Ok. 13 mies.

Brak odpowiedzi

 3.

SA w Katowicach

659

15

11***

Nie ma

Ok. 24 mies.

Odmowa udzielenia odp.

 4.

SA w Krakowie*

406

13

7***

70

Odmowa udzielenia odp.

Brak odpowiedzi

 5.

SA w Lublinie

235

5

7***

Nie ma

Ok. 3-18 mies.

Brak odpowiedzi

 6.

SA w Łodzi

580

10

10***

Nie ma

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 7.

SA w Poznaniu

382

9

9***

Nie ma

Ok. 18 mies.

Brak odpowiedzi

 8.

SA w Rzeszowie

235

5

4***

Nie ma

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 9.

SA w Szczecinie

46

5

5***

Nie ma

Ponad 5 mies.

Odmowa udzielenia odp.

10.

SA w Warszawie**

538

13

13***

Nie ma

Ok. 11 mies. lub krócej 

Brak odpowiedzi

11.

SA we Wrocławiu

632

12

9***

Nie ma

Odmowa udzielenia odp.

Brak odpowiedzi

 

Razem:

3713

103

91

 

 *  Stan na dzień 31.10.2021 r.
**  Stan na dzień 31.08.2021 r.

*** Sprawy rozpoznają wszyscy sędziowie wyznaczeniu w drodze losowania – nie ma specjalizacji w zakresie spraw p-ko Dyr. ZER


STAN SPRAW W SĄDACH APELACYJNYCH - Orzeczenia

(Na dzień 31.12.2021 r.)

L/P

Sąd

ORZECZENIA 

Uwagi

Wyroki oddalające apelacje Dyrektora ZER

Wyroki zmieniające zaskarżone wyroki sądów okręgowych i oddalające apelacje odwołujących

Wyroki zmieniające zaskarżone wyroki sądów okręgowych z oddalających odwołania na przywracające świadczenia emerytalne

Wyroki uchylające wyroki sadów okręgowych i przekazujących  sprawy do ponownego rozpoznania sadowi okręgowemu

 1.

SA w Białymstoku

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 

 2.

SA w Gdańsku

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 

 3.

SA w Katowicach

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 

 4.

SA w Krakowie

5

1*

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 

5.

SA w Lublinie

56

17

0

1

 

 6.

SA w Łodzi

196

0

0

106

 

 7.

SA w Poznaniu

6

2

3

0

 

 8.

SA w Rzeszowie

45

0

0

5

 

 9.

SA w Szczecinie

0

0

0

0

 

10.

SA w Warszawie

78**

3

0

0

 

11.

SA we Wrocławiu

61

27

0

2

 

Razem:

447

50

3

114

 

 *  Częściowo zmieniający zaskarżony wyrok SO
** Stan na dzień 31.08.2021 r.


KOMENTARZ UZUPEŁNIAJĄCY

(Uzupełnienie zestawień tabelarycznych)

 1. SA w Białymstoku poinformował, że w Wydziale III - Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzeka 6 sędziów  a przeciętny czas oczekiwania na rozpoznanie apelacji to 6-7 miesięcy. Pozostałych danych, mimo zapowiedzi ich przesłania nie otrzymaliśmy.
 2. SA w Gdańsku poinformował, iż w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń społecznych orzeka 10 sędziów i wszystkim przydzielane są sprawy emerytur mundurowych. Nie ma referatu oczekującego, co oznacza, że sprawy przydzielane są natychmiast po ich wpłynięciu a okres oczekiwania na ich rozstrzygnięcie to około 14 miesięcy. W pozostałych kwestiach SA w Gdańsku odpowiedzi nie udzielił.
 3. SA w Katowicach poinformował, że wpłynęło 659 spraw, do rozpoznania których spośród  15 sędziów skierowano 11, a przeciętny okres oczekiwania na ich rozstrzygnięcie to ok. 24 miesiące. W pozostałym zakresie SA w Katowicach odpowiedzi nie udzielił.
 4. SA w Krakowie, wg stanu na 31.10. 2021 r.,  przyjął do rozpoznania 406 spraw dot. emerytur mundurowych, które w liczbie 326 skierowano do referatów  7, spośród 13 sędziów orzekających w Wydziale III. Zapadło 6 wyroków, w tym 5 oddalających apelację ZER, 1 oddalający apelację powoda (odwołującego się) wniesioną po niekorzystnym wyroku SO. W referacie oczekującym (tzn. bez losowania sędziego) pozostało 70 spraw.
  W  zakresie pozostałych pytań nie udzielono odpowiedzi.
 5. SA w Lublinie  wpłynęło 235 spraw, które skierowano do  orzekania 7 sędziom (etatowo w Wydziale III orzeka 5 sędziów). Nie ma referatu oczekującego, a sprawy rozpoznawane są w okresie od 3 mies. do półtora roku, na w większości posiedzeniach niejawnych. Wydano 73 wyroki. W 56 przypadkach oddalono apelację ZER, w 1 przypadku przekazano sprawę SO do ponownego rozpoznania. Innych danych nie przekazano.
 6. SA w Łodzi przyjął do rozpoznania 508 spraw i przydzielił je wszystkim 10 orzekającym w Wydziale III  sędziom. Apelację ZER oddalono w  196 przypadkach, natomiast w 106 przekazano sprawy SO do ponownego rozpoznania. Innych danych brak.
 7. SA w Poznaniu – wpłynęły 382 sprawy, które niezwłocznie przekazano do rozpoznania 9 sędziom orzekającym w wydziale.  7 spraw orzeczono na posiedzeniach niejawnych a 5 na rozprawie. Oddalono  6 apelacji dyrektora ZER i 3 apelacje powoda. Pozostałych danych statystycznych brak. Przeciętny okres rozpoznania apelacji wynosi ok. 18miesięcy i jak stwierdzono „nie ma żadnych podstaw proceduralnych aby sprawy o wysokość świadczeń mundurowych traktować priorytetowo” albowiem „rozpoznawanie tych spraw poza kolejnością wpływu prowadzi do pokrzywdzenia stron które oczekują na rozpoznanie swoich apelacji”.
 8. SA w Rzeszowie – wpłynęło 235 spraw, które skierowano do referatów 4 sędziów. W 41 sprawach oddalono apelacje ZER a w 5 przypadkach przekazano sprawy do SO do ponownego rozpoznania. Brak informacji na temat okresu oczekiwania na wyrok.
 9. SA w Szczecinie przyjął do rozpoznania 46 spraw, które niezwłocznie  przekazane zostały do referatów 5 orzekających w Wydziale III. Prawie 100% spraw rozpoznawanych jest na posiedzeniach niejawnych a czas oczekiwania na wyrok określono na ponad 5 miesięcy. Do końca 2021 r. nie wydano żadnego orzeczenia. Wiemy, że w roku bieżącym kilka wyroków już wydano.
 10. SA w Warszawie do dnia  31 września 2021 r. wpłynęło 538 apelacji spośród których rozpoznano 84 sprawy (na 67 posiedzeniach niejawnych i 17 rozprawach) Wpływające sprawy są natychmiast kierowane do referatów wszystkich 13 sędziów orzekających w Wydziale III co oznacza, że nie ma referatu oczekującego. Zapadają różne wyroki, w tym także uwzględniające apelację ZER,  w całości lub w części (np. przyjmujące współczynnik 0% podstawy wymiaru za służbę do 1990 r.). Dotyczy to linii orzeczniczej niektórych sędziów, co ujawniło się w ostatnim czasie. Na dziś, dane dotyczące  SA w Warszawie w pewnym stopniu stały się nieaktualne, albowiem do tego Sądu jako pierwszego, na zasadzie pilotażu, skierowaliśmy nasze pytania. Nie ponawialiśmy ich, gdyż sąd ten, w naszej opinii, stosunkowo szybko podejmuje sprawy a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie nie przekracza 11 miesięcy. Czasami nawet zaskakuje szybkością rozstrzygnięć. Sprawy są rozpoznawane w większości na posiedzeniach niejawnych.
 11. SA we Wrocławiu - na 632 sprawy rozpoznał 120, spośród których w 61 przypadkach oddalił apelację dyrektora ZER, ponadto zakończył 27 spraw   cyt.: „….zakończonych zostało 120 spraw (…..), w tym (….) 27 zmieniających zaskarżone wyroki sądów okręgowych i oddalających apelację odwołujących się”, co zapewne oznacza, zmieniono pozytywne wyroki SO w ten sposób, że orzeczono 0% podstawy wymiaru za służbę do 1990 roku, lub nie uwzględniono renty inwalidzkiej. Niestety Sąd ten w piśmie do FSSM nie podał kierunku dokonanych zmian.
  Dodatkowo SA we Wrocławiu w 2 przypadkach uchylił wyroki SO i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Większość spraw sąd ten rozpoznaje na posiedzeniach niejawnych, traktując je jako pilne. Okresu oczekiwania na rozpoznanie nie podano.

Komisja Prawna FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved