• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP


a

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 grudnia 2019

ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ BEZ UZASADNIEŃ. CO ROBIĆ? - ANEKS

Wprowadzenie w Kodeksie Postępowania Cywilnego zmiany, umożliwiającej sądom wydawanie postanowień bez uzasadnień, które w założeniach (nie zakładamy tu złych intencji ustawodawcy) miało procedury sądowe uprościć i być może w wielu przypadkach uprościło, w naszych przypadkach (odwołań od decyzji Dyrektora ZER) przyniosło skutek odwrotny - procedurę skomplikowało i wydłużyło. Dziś musimy dodatkowo występować do sądów okręgowych o uzasadnienia postanowień  o zawieszeniu postępowań. Złożenie zażalenia bez odniesienia się do uzasadnienia postanowienia sądu o zawieszeniu postępowania jest bezskuteczne. Ci, którzy bezwiednie tak uczynili, mają jednak szansę na naprawienie tego błędu, występując do sądu okręgowego z wnioskami o przywrócenie terminu złożenia zażalenia i wydanie uzasadnienia do postanowienia o zawieszeniu postępowania.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 2 grudnia 2019

ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ BEZ UZASADNIEŃ. CO ROBIĆ?

Odnotowaliśmy pierwsze przypadki doręczania przez sądy okręgowe (rozpatrujące sprawy z odwołań osób represjonowanych od decyzji dyrektora ZER) postanowień o zawieszeniu postępowań bez załączonych uzasadnień. Jest to działanie zgodne z prawem, ale problem w tym, że by złożyć w Sądzie Apelacyjnym skutecznie zażelenie na zawieszenie postępowania trzeba wiedzieć dlaczego zostało one zawieszone, czyli znać uzasadnienie decyzji sądu. W dzisiejszej Informacji Prawnej wyjaśniamy co zrobić w takiej sytuacji.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 listopada 2019

OPŁATY SĄDOWE - WYJAŚNIENIE

We wcześniejszych informacjach prawnych pisaliśmy o konieczności wnoszenia opłaty sądowej przy np. składaniu zażalenia do Sądu Apelacyjnego na zawieszenie postępowania przez Sąd Okręgowy. 
Dziś wyjaśniamy, dlaczego aktualnie sądy takiej opłaty nie pobierają.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 20 listopada 2019

POSTĘPOWANIA Z ART.8a. CO ZROBIĆ, GDY MSWiA ZŁOŻY W NSA SKARGĘ KASACYJNĄ OD WYROKU WSA?

Dzisiejsza informacja prawna skierowana jest do represjonowanych, którzy o swoje świadczenia emerytalne zdecydowali się (lub zamierzają) walczyć, występując do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w trybie Art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) i dotyczy możliwości przyśpieszenia rozpatrywania przez Naczelny Sąd Administracyjny Skargi Kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 listopada 2019

KOMISJA PRAWNA FSSM RP MONITURUJE SPRAWY W SĄDACH

Niestety, większość sądów okręgowych w kraju zawiesza postępowania w sprawach z odwołań represjonowanych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe w oczekiwaniu na wyrok "Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) wprowadzonych nowelizacją z 16 grudnia 2016 r. Prym w tej kwestii wiedzie niechlubnie Sąd Okręgowy w Warszawie, który pytanie prawne do TK skierował, i w którym czeka na rozstrzygnięcie najwięcej tych spraw. Na szczęście, coraz więcej sędziów w innych sądach podejmuje się orzekania i już zapadło w kraju kilkanaście wyroków korzystnych dla osób skarżących.
Komisja Prawna FSSM RP stara się monitorować to, co się w sądach dzieje i dziś publikuje pierwszy "wykaz spraw", które zakończyły się wyrokami. Wykaz ten będzie systematycznie aktualizowany i okresowo publikowany na naszej stronie.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 9 października 2019

PROŚBA KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP DO REPRESJONOWANYCH

W związku z procedowaniem (nie zawieszaniem) przez niektóre sądy okręgowe w kraju spraw z odwołań b. funkcjonariuszy i ich rodzin od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia na podstawie ustawy represyjnej, Komisja Prawna FSSM RP wystosowała prośbę, o przysyłanie na adres zespol.prawny@fssm.pl treści wyroków wraz z uzasadnieniami.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 listopada 2019

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI SĄDU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA?

Wciąż wierzymy w niezawisłość sądów i w to, że nie wszyscy sędziowie ulegli "efektowi mrożącemu" tzw. "reformy sądownictwa", jakiej dokonała w wymiarze sprawiedliwości partia rządząca i jej Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Z. Uważamy, że w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, warto i trzeba występować do sądów apelacyjnych z „Zażaleniami na postanowienie o zawieszeniu postępowania” i do sądów okręgowych z „Wnioskami  o podjęcie zawieszonego postępowania”. Jak to robić? Podpowiadamy w dzisiejszej informacji prawnej.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 4 września 2019

SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OODROCZYŁ POSTĘPOWANIA!

Wbrew naszym oczekiwaniom, w dniu wczorajszym na rozprawach z odwołań byłych funkcjonkcjonariuszy od decyzji ZER MSWiA obniżających im emerytury/renty na podst. ustawy represyjnej, które odbyły się przed SO w Piotrkowie Trybunalskim, wyroki jednak nie zapadły. Sąd odroczył postępowania nie wyznaczając terminów kolejnych rozpraw.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 21 sierpnia 2019

DOBRE WIEŚCI Z SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W dniu wczorajszym na wokandzie SO w Piotrkowie Trybunalskim stanęły kolejne sprawy z odwołań byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury-renty na podstawie przepisów ustawy represyjnej. Mimo że w żadnej z nich wyroki nie zapadły, to z sali sądowej i tak "powiało optymizmem".  

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 18 sierpnia 2018

PRZEŁOMOWY WYROK SO W CZĘSTOCHOWIE

31 maja br. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł tak naprawdę pierwszy pozytywny wyrok dla b. funkcjonariusza odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA  obniżającej mu rentę na podstawie ustawy represyjnej. Na taki wyrok z nadzieją długo oczekiwali wszyscy represjonowani, bowiem sąd nie tylko nie przychylił się do wniosku Dyrektora ZER o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia przez TK zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy represyjnej, ale sam poddał ją takiej ocenie, na co jak dotąd nie odważył się żaden inny sąd w kraju. Teraz mamy nadzieję, że w ślady Sędziego z Częstochowy pójdą kolejni odważni sędziowie.
"Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość..." (Julian Tuwim).

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved