• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP


a

Wróć
 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 18 sierpnia 2018

PRZEŁOMOWY WYROK SO W CZĘSTOCHOWIE

31 maja br. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł tak naprawdę pierwszy pozytywny wyrok dla b. funkcjonariusza odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA  obniżającej mu rentę na podstawie ustawy represyjnej. Na taki wyrok z nadzieją długo oczekiwali wszyscy represjonowani, bowiem sąd nie tylko nie przychylił się do wniosku Dyrektora ZER o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia przez TK zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy represyjnej, ale sam poddał ją takiej ocenie, na co jak dotąd nie odważył się żaden inny sąd w kraju. Teraz mamy nadzieję, że w ślady Sędziego z Częstochowy pójdą kolejni odważni sędziowie.
"Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość..." (Julian Tuwim).

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 8 sierpnia 2019

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A

Od jakiegoś czasu słyszymy, że Minister SWiA wydaje pozytywne dla b. funkcjonariuszy decyzje w odpowiedzi na wnioski złożone przez nich w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Nie wiemy ile takich decyzji wydano, ale sam fakt może zachęcić do złożenia takich wniosków tych, którzy dotąd wahali się, czy to uczynić (terminu składania wniosków "ustawodawca" nie określił). Niestety nie wiemy też, jak te decyzje są uzasadniane, a wiedza ta mogła by pomóc potencjalnym, kolejnym wnioskodawcom. Stąd nasz dzisiejszy apel.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 lipca 2019

SĄD OKRĘGOWY TO TYLKO PIERWSZA INSTANCJA

Każda ze stron postępowania może zaskarżyć do właściwego Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego w sprawie odwołania od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę/rentę na podstawie ustawy represyjnej,  Z pewnością każdy represjonowany złoży taką apelację w przypadku wyroku dla siebie niekorzystnego. Ale też każdy musi się liczyć z tym, że od wyroku dla niego korzystnego odwoła się (z dużą dozą pewności) Dyrektor ZER. I właśnie taki przypadek omawiany jest w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS

Obserwujemy w pełni zrozumiałe zainteresowanie Koleżanek i Kolegów ewentualnym zawieszeniem pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego, otrzymywanego dotychczas w ramach zaopatrzenia emerytalnego z ZER MSWiA na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS. W związku z tym przedstawiamy zasadnicze elementy strony formalno-prawnej tego zagadnienia, jak my je widzimy, oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby pomysł ten był możliwy do zrealizowania. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 30 czerwca 2019

JESTEŚ REPRESJONOWANYM I SO ZAWIESIŁ TWOJĄ SPRAWĘ? MASZ PRAWO DO SKARGI!

Uważamy, że sądy okręgowe w kraju, nie orzekając bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP w sprawach z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających byłym funkcjonariuszom emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, a zawieszając je do bliżej niokreślonego w czasie i wątpliwego prawnie rozstrzygnięcia przez "Trybunał Konstytucyjny" zgodności z Konstytucją jej kwestionowanych zapisów, łamią Art. 45 Konstytucji stanowiący, że każdy obywatel RP ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego represjonowani nie powinni biernie poddawać się takiemu działaniu sądów i występować ze skargami na nie. Wzory takich skarg znajdziecie w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 kwietnia 2019

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

Koleżanki i Koledzy! 
Zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami tych, którzy widzą potrzebę skutecznej ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych oszczerczymi wypowiedziami polityków PIS i ich satelitów, przedstawiamy „Vademecum dla chcących wstąpić na drogę cywilnoprawną” w obronie naszych niezbywalnych praw na drodze postępowania sądowego, zawierające „Pakiet” dokumentów stanowiących do tego kompleksowe narzędzie.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 28 lutego 2019

ODPOWIEDŹ SO NA NASZE PYTANIA - WYJASNIENIE

Z pewnością odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wniosek FSSM o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej nie wszystkich usatysfakcjonowała. Być może niektórym wydała się ona zbyt lakoniczna. Ale tak naprawdę, jej prawdziwą treść zawiera załącznik, czyli uzasadnienie do wniosków SO o przeniesienie ww. spraw do innych sądów. Potwierdza on to, co dla większości represjonowanych (zwłaszcza tych powtórnie) było jasne od chwili "uchwalenia" ustawy represyjnej. Niestety, znaczna część represjonowanych nie uświadamia sobie, badź mie chce sobie uświadomić, że walka o należne im prawa, moze (na drodze sądowej) trwać jeszcze wiele, wiele lat. A ponieważ, owo uzasadnienie jest napisane "językiem prawniczym", którego czytanie (i zrozumienie) wielu osobom nastręcza trudności, dlatego zamieszczamy dzisiejszą Informację Prawną. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 stycznia 2019

WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2019

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi  obawy, że osoby  objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie...

 • sprawy emerytalne. informacja prawna
 • 21 grudnia 2018

O EKWIWALENCIE ZA ZALEGŁE URLOPY RAZ JESZCZE

Jeszcze kilka słów o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy. Jak już wiemy, procedura legislacyjna zmiany ustawy o Policji w ww. zakresie już ruszyła (projekt trafił do MSWiA gdzie jest analizowany), ale też wiemy, jak aktualnie dokonuje się zmian prawa w Polsce. Jedne ustawy „przelatują” przez procedury niemal „z prędkością światła”, bez analiz, konsultacji a nawet chwili refleksji, inne toczą się zwykłym trybem, a jeszcze inne „leżakują” niczym „śmierdzące” sery w dojrzewalni. Mamy nadzieję, że ta nowelizacja nie znajdzie się w tej trzeciej grupie.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved