• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP


a

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 3 grudnia 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP PO ZMARŁYCH POLICJANTACH I EMERYTACH POLICYJNYCH

Odpowiadamy na kolejne pytanie naszych Koleżanek i Kolegów, tym razem dotyczące możliwości występowania przez małżonków zmarłych policjantów z „Wnioskiem o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy”. 
Przypominamy, że wyrównanie ekwiwalentu przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji, którzy służyli po 19 października 2001 r. Oznacza to, że o wypłatę wyrównania za niewykorzystane urlopy mogą ubiegać się b.funkcjonariusze, którzy odeszli na emerytury-renty po ww. dacie i ich spadkobiercy oraz spadkobiercy funkcjonariuszy, którzy w będąc w służbie zmarli po ww. dacie.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 listopada 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP - UZUPEŁNIENIE

W Informacji Prawnej z 12 listopada br. dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop podaliśmy, że wnioski o ponowne ustalenie jego wysokości należy składać najpóźniej do 6 grudnia 2018 r. Ponieważ pojawiły się głosy, że termin ten nie powinien być traktowany jako obowiązujący wyjaśniamy, dlaczego uważamy, że jest on w naszej sytuacji najwłaściwszym.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 22 listopada 2018

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) - PORADNIK

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu sprawą zaskarżania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego negatywnych decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji dot. wniosków złożonych w trybie art.8a ustawy represyjnej przez część objętych nią byłych funkcjonariuszy, publikujemy niniejszą Informację Prawną wraz ze wzorem Skargi. Decyzję o tym, czy taką skargę do WSA skierować, musi oczywiście podjąć samodzielnie każdy, kto z wnioskiem do MSWiA wystąpił. My uważamy, że jeżeli już ktoś się na na taki krok zdecydował, to powinien sprawę kontynuować do wyczerpania dostępnych środków prawnych. Z faktu, że jak dotąd WSA wszystkie skargi oddalił, nie należy absolutnie wnioskować, że uczyni tak ze wszystkimi pozostałymi. Pamiętajmy, że wszystkie dotąd oddalone skargi dotyczyły wniosków osób, które nie spełniały zdaniem Sądu kryteriów art. 8a ustawy. Dlatego należy po prostu poczekać na wyroki WSA w kolejnych sprawach.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 listopada 2018

INFORMACJA PRAWNA DOT. EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

Zgodnie z zapowiedzią z 8 listopada br. publikujemy Informację Prawną dot. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15), w sprawie wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dotyczącego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i zasad jego obliczania, w tym wzór Wniosku o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 19 października 2018

SKARGI NA DECYZJE MSWiA (Art.8a) ODDALONE PRZEZ WSA

W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie rozpatrzył trzy skargi byłych funkcjonariuszy na decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiające wyłączenia przepisów art. 15 c, 22 a i 24 a „ustawy represyjnej”- (art. 8a). Wszystkie zakończyły się oddaleniem skarg b. funkcjonariuszy. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 18 października 2018

OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ, CZYLI TRAGIKOMEDIA W 5 AKTACH

Jako Komisja Prawna FSSM, podobne jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów, z uwagą obserwowaliśmy „fascynującą tragikomedię w pięciu aktach” wystawioną nam przez partię, nazywającą siebie przewrotnie „Prawo i Sprawiedliwość”.  Jak to w teatrze, nawet kiepskim, kurtyna kiedyś opada i przychodzi czas na oceny i recenzje. Spróbujmy więc dokonać takiej recenzji, oczywiście z uwzględnieniem wątku prawnego, czyli materii, która jakoś szczególnie nie ekscytuje ekipy obecnie rządzącej. Zrobimy to w układzie chronologicznym.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 października 2018

ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIA SO W WARSZAWIE

Niektórzy z represjonowanych wnoszą do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenia na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszaniu postępowań w sprawach odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury-renty, do czasu rozpatrzenia przez "Trybunał Konstytucyjny" pytania prawnego skierowanego tam przez SO. Może to być skuteczne, ale pod warunkiem, że w odwołaniu, obok (zamiast) zarzutów dot. bezprawności przepisów ustawy represyjnej), wskazane zostały także wyjątkowe, indywidualne powody, dla których skarżący uznaje decyzję ZER za niesłuszną. Takim powodem może być np. fakt fikcyjnego, czasowego przeniesienia osoby na etat SB.
Wszyscy, którzy służyli w resorcie SW przed 1990 r. doskonale wiedzą, że dość powszechną praktyką komórek kadrowych w tamtych czasach było „uwalnianie” etatów MO przez czasowe przenoszenie na wakujące etaty SB osób długotrwale nieobecnych w służbie (na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, rekonwalescencji itp.). Oczywiście przeniesienia to miały wyłącznie charakter „papierowy”, a osoby przeniesione nigdy nie wykonywały zadań przypisanych do „swych” nowych, czasowych stanowisk. Ba, zdarzały się przypadki, że działo się tak nawet bez wiedzy przenoszonych. Nikt też wówczas przeciwko takim praktykom nie protestował, bo też nikt nie przewidywał jak kolosalne znaczenie będzie to miało w dzisiejszych czasach pisowskiego absurdu i bezprawia. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 4 września 2018

POZWY INDYWIDUALNE - UZUPEŁNIENIE

Z poprzednich komunikatów Komisji Prawnej FSSM RP dot. problematyki pozwów zbiorowych oraz w sprawie działań prawnych przeciwko Premierowi M.Morawieckiemu w zw. z jego oszczerstwami pod adresem byłych funkcjonariuszy służb mundurowych objętych ustawą represyjną, które padły z jego ust 4 lipca 2018 r. w Strasburgu, wiemy, że skargi o popełnienie przestępstwa określonego w art. 212 k.k. oraz powództwa o ochronę dóbr osobistych, na podstawie art. 24 k.c. mogą wnosić do sądów wyłącznie osoby indywidualne.  W dzisiejszym uzupełnieniu, Komisja zwraca m.in. uwagę na aspekt finansowy takich postępowań sądowych, który zwłaszcza w przypadku przegranej skarżącego/powoda, może okazać się niebagatelny.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 sierpnia 2018

DLACZEGO FSSM RP NIE WYSTĘPUJE Z POZWAMI ZBIOROWYMI?

Na wielu portalach społecznościowych często pojawiają się pytania, a niekiedy nawet zarzuty pod adresem FSSM RP - dlaczego Federacja nie występuje na drogę prawną np. z pozwami zbiorowymi, wobec osób naruszających dobre imię represjonowanych b. funkcjonariuszy służb mundurowych i jawnie kłamiących w sprawie ustawy represyjnej? W dzisiejszej informacji prawnej staramy się to wyjaśnić.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 sierpnia 2018

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?

BARDZO WAŻNE !
Jesteśmy w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie?  Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?  Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym”.  Uwzględnia ono zmiany wprowadzone  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  niektórych innych ustaw.
Komisja Prawna FSSM RP

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved