• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

OPŁATY SĄDOWE - WYJAŚNIENIE

  • sprawy emerytalne, informacja prawna
  • 25 listopada 2019

INFORMACJA PRAWNA
Dotyczy opłaty sądowej (podstawowej) od zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o zawieszeniu postępowania

         W dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Art. 4 ww. ustawy wprowadził (między innymi) zmianę art. 36 oraz art. 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przewidują one, co do zasady, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże zasady tej nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

         Aktualnie odwołujący się (represjonowany) nie musi już wnosić opłaty podstawowej od zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania, ani też od apelacji oraz skargi kasacyjnej.

Uwaga! Osoby, które składając zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania po dniu 21 sierpnia 2019 r. wniosły opłatę w należnej wcześniej wysokości 30 zł., otrzymają (lub już otrzymały) jej zwrot.     

Komisja Prawna FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved